Skoči na glavno vsebino

ŠOLSKE DEJAVNOSTI 2023/2024

Zdrava šola

Vodji: Špela Mrvar, prof., mag. Rosana Dular, prof.

Slovenska mreža zdravih šol, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje, se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše. 

Za šolsko leto 2023/2024 bo v okviru programa Zdravih šol rdeča nit: Lepa beseda lepe odnose najde. Obeležila se bo 30. obletnica delovanja Slovenske mreže zdravih šol. V mesecu oktobru bomo pripravili radijsko oddajo in izobesili plakate na oglasni deski. V novembru bomo načrtovali naravoslovni dan v povezavi s Tradicionalnim slovenskim zajtrkom in aktivnostmi Zdrave šole. 

V naslednjem šolskem letu opravljamo tekoče aktivnosti in ozaveščamo učence ter učitelje o priporočilih NIJZ-a. Ponovno se bomo aktivno vključili v program Varno s soncem.

  Simbioza skupnost  

  Vodja: Špela Mrvar, prof.

  Projekt Simbioza Skupnost spodbuja medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje v lokalnem okolju. Krepi nivo znanja digitalnih veščin in kompetenc ne le med starejšimi, pač pa tudi med mladimi. Med šolskim letom bomo izvedli različne medgeneracijske aktivnosti, sodelovali v projektih, sodelovali z različnimi timi in aktivi na šoli. V sklopu projekta bomo izvedli Simbiozo Giba, s katero bomo ponovno sodelovali v vseslovenski medgeneracijski gibalni akciji. Cilj projekta je združiti in povezati vse generacije, splesti nova prijateljstva in se gibati. 

  Vzgojni načrt  

  Vodja: mag. Helena Arzenšek Krajačič, prof.

  Vzgojni načrt šole izhaja iz ciljev osnovnošolskega izobraževanja, zapisanih v Zakonu o osnovni šoli. Z vzgojnim načrtom šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot iz 2. člena tega zakona ob upoštevanju potreb in interesov učencev ter posebnosti širšega okolja. Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo vključevanje v njegovo uresničevanje. Oblikujejo ga delavci šole v sodelovanju s starši, učenci in sodelavci šole. Sprejme ga Svet šole.  

  Na podlagi Vzgojnega načrta smo oblikovali Pravila šolskega reda, kjer smo natančneje opredelili dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja. Določeni so vzgojni ukrepi za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev.  Posebno pozornost bomo namenili ozaveščanju učencev o odgovornem, strpnem in socialno sprejemljivem vedenju, v okviru preventivnih in proaktivnih dejavnosti pa bomo izvajali delavnice za krepitev duševnega zdravja otrok v sklopu varnega in spodbudnega učnega okolja.

  Nadarjeni učenci

  Vodji: Karmen Sepaher, prof., Maja Bobnar, prof. 

  Skrb za nadarjene učence, ki zmorejo in hočejo več, je pomemben del programa šole, njenega načrta in vizije. Poleg obveznih učnih programov potrebujejo nadarjeni učenci sebi prilagojen pouk in dejavnosti, s katerimi bodo lahko čim bolj razvijali svoje sposobnosti. Pri rednem pouku bomo diferencirali in individualizirali delo s posamezniki, jih spodbujali k čim večjemu vključevanju v prednostno nalogo šole ter k vsem projektom in dejavnostim, ki smo si jih zastavili v Letnem delovnem načrtu šole. Nadarjene učence spodbujamo k vključitvi v ponujen dodatni pouk.

  Za nadarjene učence bomo v šolskem letu 2023/2024 organizirali obogatitveni program v obliki sobotnih šol ter tabora za nadarjene v CŠOD Vojsko s temo robotike. 

    Rastoča knjiga   

    Vodja: Jasmina Kokalj, prof. 

    Šolski tim Rastoče knjige skrbi predvsem za motivacijo učencev in zaposlenih za branje, pozitivno naravnanost in za aktivnosti na vseh področjih življenja in dela šole, ki so povezane s kulturo branja. Tim bo skrbel za promocijo branja in pisanja kot vrednote, h katerim se želimo kljub modernemu načinu življenja vrniti in na katere prevečkrat pozabljamo. Znotraj dejavnosti se bodo izvajali projekti, povezani z branjem in pisanjem. Naloga tima je, da projekte med seboj poveže, jih predstavi učencem in učiteljem ter jih motivira za sodelovanje v čim večjem obsegu. Prav tako je pomembno povezovanje z lokalnim okoljem, predvsem v nadgradnjah krajevnih Rastočih knjig ter sodelovanje na vseslovenskih srečanjih in obeleževanjih centralnih Rastočih knjig.

    V šolskem letu 2023/2024 se nameravamo ob 11. obletnici nadgradnje šolske Rastoče knjige predstaviti z zbornikom 50-letnice spomina na nastanek Osnovne šole Dolenjske Toplice.  Šolski zbornik bo nastal v oktobru 2023. Vseboval bo spomine na delovanje šole na podružničnih šolah, prehod v novo stavbo šole, spomine nekdanjih delavcev šole, predstavitev aktualnih projektov na šoli, razmišljanja učencev o šoli danes in v prihodnosti ter spomine babic in dedkov. 

    Prav tako bomo ponovno sodelovali v projektih Beremo skupaj, ki bo od 8. 9. 2023 do 8. 10. 2023, ter v projektu Teden pisanja z roko, ki bo potekal januarja 2024. Izpeljali bomo tudi Andersenov večer, in sicer aprila 2024, saj je bil lansko leto zelo obiskan. V letošnjem šolskem letu nameravamo oživiti tudi Medgeneracijsko branje, tako imenovani Bralni klub, ki bi ponovno okrepil povezovanje med učitelji, učenci in zunanjimi obiskovalci šole. 

    Ekošola  

    Vodji: Katja Bučar, prof., Liljana Klobučar, prof. 

    Program Ekošola je šola za življenje, zato bomo eko vsebine tudi v letošnjem letu vključevali v pouk in ostale dejavnosti na šoli. Največ pozornosti bomo namenili zmanjševanju količine zavržene hrane pri kosilu. Pri tem se bomo povezali s šolsko kuhinjo in organizatorico šolske prehrane. Med celim šolskim letom bomo zbirali pokrovčke in izrabljene baterije. V sodelovanju s šolsko skupnostjo bomo izvedli dve zbiralni akciji starega papirja, v jesenskem in spomladanskem času. Udeležili se bomo tudi prireditve Dan zemlje, ki bo potekala v Novem mestu.

    V eko kotičku bomo v sodelovanju z zdravo šolo in šolsko skupnostjo redno razstavljali izdelke in plakate učencev na temo ekologije ter tako strokovne delavce kot tudi učence obveščali o aktualnih eko dejavnostih na šoli. Spodbujali bomo učence, učitelje in ostale zaposlene na šoli k sodelovanju ter skušali pritegniti tudi zunanje sodelavce. 

    Sodelovali bomo pri šestih projektih: Odpadkom dajemo novo življenje, Podnebne spremembe, Hrana ni za tjavendan, Ekobranje za ekoživljenje, Voda – naše bogastvo ter Misija zeleni koraki.

    Šolska shema 

    Vodja: Katja Bučar, prof. 

    V šolskem letu 2023/2024 bomo nadaljevali z izvajanjem šolske sheme, v kateri bomo učencem v šoli razdeljevali šolsko sadje in zelenjavo (sveže sadje in zelenjava, pri čemer je manj kot polovica razdelitev lahko obrok predelanega sadja in zelenjave) kot dodaten brezplačni obrok. Namen tega ukrepa je povečati uživanje sadja in zelenjave pri učencih, izboljšati njihove prehranske navade ter ustaviti naraščanje pojava prekomerne teže in debelosti.

    Novembra se bomo posvetili spoznavanju slovenske tradicionalne hrane, potekale bodo dejavnosti v okviru Tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki se bo odvil v petek, 17. 11. 2023, z naslovom »Kruh za zajtrk – super dan!«. Poudarek v letošnjem letu bo na spoznavanju kruha, ki ga bomo spoznavali z žiti in izdelki iz žit, spoznavanju značilnih slovenskih jedi ter seznanjanju z zdravim načinom prehranjevanja s poudarkom na lokalno pridelani hrani.

    Kulturna šola

    Vodja: Jasmina Kokalj, prof.

    V šolskem letu 2014/2015 smo pridobili naziv Kulturna šola za naslednjih pet let, ki smo ga septembra 2019 podaljšali do leta 2024. V okviru tega projekta skrbimo za kvaliteto in dvig aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev, staršev in mentorjev dejavnosti.

    Učence spodbujamo k sodelovanju na različnih umetnostnih področjih in skrbimo za izobraževanje mentorjev. 

    V šoli deluje tim za načrtovanje in izvedbo kulturnih dejavnosti. Sestaja se na dva meseca, ko  natančno določi naloge z zadolžitvami. Tim vodi sprotno evidenco o nastopih, ogledih, pripravah, sodelovanjih in tekmovanjih na kulturnem področju. Za vse učence pripravljamo kulturne dneve, obeležujemo državne praznike in spominske dneve ter se s prireditvami aktivno vključujemo v lokalno skupnost. Poskrbimo tudi za promocijo našega dela z objavami prispevkov za različne časopise, revije in za šolsko glasilo. Vsako šolsko leto se tudi dejavno povezujemo s kulturnimi društvi v lokalni skupnosti, na čemer bodo temeljile tudi letošnje kulturne aktivnosti. V letošnjem šolskem letu nam v spomladanskem času poteče naziv Kulturna šola, zato ga bomo obnovili.

    Podjetništvo (Spirit)

    Vodja: mag. Rosana Dular, prof.

    V šolskem letu 2023/2024 bomo na področju podjetništva sodelovali z Javno agencijo Spirit in Razvojnim centrom Novo mesto.  Naša šola bo vodila konzorcij osnovnih šol za  dejavnost Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti. Sodelovali pa bomo na  Startup vikendu, kateri konzorcij bo  vodila OŠ Stopiče.  

    1. Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti

    Program sistematično razvija kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti ter učence usposablja za ustvarjalno in inovativno reševanje problemov ob upoštevanju interesov in potreb uporabnikov. Poteka pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga zastopa SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Konzorcij sodelujočih šol vodi naša šola. Na tem dogodku bodo sodelovale še OŠ Stopiče, OŠ Žužemberk, OŠ Prevole in OŠ Bršljin. V središču je proces usposabljanja učencev za uresničevanje lastnih zamisli. To zahteva povezovanje znanja, obvladovanje veščin, spretnosti in postopkov, pa tudi način razmišljanja, ki poudarja osebno odzivnost posameznika, njegovo osebno integriteto in sodelovanje z drugimi. Proces dela je zasnovan tako, da dijaki in učenci osnovnih šol v sodelovanju z zunanjim mentorjem in predstavniki lokalnega okolja (organizacije v lokalni skupnosti, podjetniki, inovatorji in drugimi) povezujejo pridobljene informacije in spretnosti ter jih preoblikujejo v kakovostno znanje na temelju lastne angažiranosti. Dogodek bomo izvedli 28. 9., 29. 9. ter 5. 10. 2023.

    2. Startup vikend 

    Sodelovali bomo v programu Startup vikend, ki razvija kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti. Dejavnosti bodo potekale pod vodstvom OŠ Stopiče v partnerstvu z Razvojnim centrom Novo mesto.  

     Z aktivnostmi v okviru programa želimo doseči naslednje cilje:  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti učencev, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest, 

    • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti ter podjetnosti in podjetništva za družbo.

    Dogodek se bo izvedel 10. in 11. 11. 2023. Na dogodku bo sodelovalo pet osnovnih šol. Vodili ga bodo zunanji mentorji, ki imajo veliko izkušenj in znanj na področju podjetništva. 

    Tako kot vsako leto se bomo z izbranimi idejami udeležili podjetniškega tekmovanja Popri

    IKT

    Vodja: Antonija Miklavčič-Jenič, prof.

    Učenci se v slovenskih šolah v okviru izbirnih predmetov in znotraj rednega pouka izobražujejo tudi na področju računalništva. V šolskem letu 2023/2024 bomo še vedno skrbeli za kontinuirano delo učencev v spletnih učilnicah. Učeči učitelji bodo pripravili delo v spletnih učilnicah ali organizirali delo v računalniški učilnici, kjer bodo učenci pripravljene naloge opravili. Učenci bodo tako spoznali svet spletnih učilnic in druga računalniška znanja. Vsi učenci naše šole bodo imeli aktivne AAI in Microsoft 365 račune. Učitelji bomo poskrbeli, da učence seznanimo in naučimo uporabljati šolske e-naslove, ki se navezujejo na dostop do Microsofta 365. Preko Microsofta 365 bodo imeli učenci tudi možnost njegove uporabe na petih napravah doma (telefon, tablica, računalnik). Račun je aktiven v času šolanja na OŠ Dolenjske Toplice. Tim bo sledil novostim na področju računalništva, podajal predloge za izobraževanje ter omogočal uporabo digitalne tehnologije v  današnjem času. 

    DIGITRAJNI UČITELJ

    Vodja: Andreja Koščak, prof., ravnateljica

    Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je na javnem razpisu za krepitev digitalnih kompetenc, temeljnih vsebin računalništva in informatike, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju izbralo projekt

    Digitrajni učitelj, ki ga v imenu Skupnosti zavodov Konzorcija šolskih centrov in ostalih konzorcijskih institucij s področja vzgoje in izobraževanja vodi Založba Rokus Klett. Šolski center Novo mesto je, kot del Konzorcija šolskih centrov, odgovoren za izvedbo projekta v Jugovzhodni Sloveniji in Posavski regiji.

    Digitalno izobraževanje pomeni ustvarjanje učnega okolja, ki omogoča smiselno, varno in interaktivno uporabo digitalne tehnologije. Cilj je dvigniti znanje in kompetence vseh udeležencev izobraževanja, s poudarkom na ustvarjalnosti in inovativnosti. S tem se zagotovi dvig digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj in finančne pismenosti. Vzgojnoizobraževalni zavod prihodnosti mora zagotavljati reden strokovni razvoj osebja na vseh ravneh. Podane vsebine bodo zato ozaveščene, ponotranjene, izvajane in živete, ne le s strani vodstva, temveč tudi strokovnih delavcev. Spodbujanje kritičnega mišljenja, analitičnih sposobnosti ter pridobivanje praktičnih veščin mora postati ideja prihodnosti.

    Šolsko glasilo Rog

    Vodji: Jasmina Kokalj, prof. in Dejan Žnideršič, prof.

    Prispevki v šolskem glasilu Rog zajemajo aktualno dogajanje na šoli, dneve dejavnosti, pomembne dogodke ter udeležbe učencev in njihovih mentorjev na tekmovanjih, natečajih, njihove dosežke ter literarno-umetniške stvaritve učenk in učencev ter tudi učiteljev na Osnovni šoli Dolenjske Toplice. 

    V šolskem letu 2023/2024 načrtujemo, da bodo lanskoletna glasila namenjena za darila ob 50letnici Osnovne šole Dolenjske Toplice, glasila, izdana v letošnjem šolskem letu, pa bodo namenjena tudi za prodajo. Vsebino, na kateri bomo gradili naslednje šolske leto, bodo vtisi oz. spomini ob praznovanju 50-letnice Osnovne šole Dolenjske Toplice. Članki bodo vsebovali pregled vtisov otrok oz. učencev ter učiteljev na praznovanje te jubilejne obletnice, in sicer v obliki zapisov in slikovnega gradiva o razstavah, delovnih akcijah, prireditvah itd., glasilo pa bi vsebovalo tudi članke učencev o obisku nekdanjih delavcev šole, ki se je zgodil januarja 2023. Ta besedila so namreč zapisana, vendar še niso bila uporabljena ne za zbornik ne za lanskoletno številko šolskega glasila. Članke, ki bodo namenjeni objavam v medijih, bi lahko vključili tudi v šolsko glasilo. Na tak način bi bila narejena celostna evalvacija dela prednostne naloge teh dveh let. 

    Zdrav življejnski slog

    Vodja: Igor Kovač, prof.

    Tim bo še naprej izvajal aktivnosti, povezane z gibanjem in zdravjem učencev in učiteljev. Pomembnejša naloga bo organizacija in izvedba Evropskega tedna mobilnosti ter Evropskega tedna športa. Pri izpeljavi teh aktivnosti bomo sodelovali z Občino Dolenjske Toplice. Pozornost bo namenjena predvsem gibanju, zdravi prehrani in duševnemu zdravju.

    Učence in učitelje bomo spodbujali, da v šolo in domov hodijo peš ali s kolesom, predvsem v Evropskem tednu mobilnosti in Evropskem tednu športa. Organizirali bomo Super jutra, s tradicionalno akcijo Pešbus. Učence bomo spodbujali k aktivnemu preživljanju prostega časa in k čim večji vključenosti v proces organizirane popoldanske vadbe v šoli ali v druga športna društva. Šolska organizatorka prehrane bo poskrbela za zdrave in raznolike jedilnike. Pomagali bomo pri izvedbi projekta 50 let OŠ Dolenjske Toplice.

    Pripravili bomo načrt za izvajanje rekreativnega odmora.

    Skušali pa bomo vplivati tudi na starše, da poskrbijo za zdravo prehranjevanje in čim več gibanja svojih otrok na prostem.

    “Pozdrav ptic miru”

    Vodja: Miroslava Hrovat, prof.

    S sodelovanjem v projektu bomo uresničevali ideje o širjenju miru. Mir je vrednota, ki je v zadnjem času na veliki preizkušnji. Z dejavnostmi bomo opozarjali na stanje nizke kulture komuniciranja v družbi in pojava negativnih in nestrpnih razmišljanj, zato bomo usmerjeno sledili cilju izboljšati kulturo komunikacije in dialoga. Letošnji slogan je SODELUJ IN SPREMENI, osrednja tema pa: »Pomagajmo graditi svet, ki ne bo ujet v ekran in bo zazrt v svetel dan.«

    Cilji projekta so:

    • razvijanje socialnih veščin, v skladu z ogrodjem EU kompetenc, za strpno sobivanje in oblikovanje kulturnega dialoga,
    • razvijanje državljanskih kompetenc,
    • aktivno vključevanje v spreminjanje družbenega življenja,
    • spodbujanje pozitivnih misli in optimističnega ravnanja.
    Dostopnost