Skoči na glavno vsebino

ŠOLSKE DEJAVNOSTI 2021/2022

Zdrava šola

Vodji: Špela Mrvar, prof., mag. Rosana Dular, prof.

Slovenska mreža zdravih šol, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje, se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše. 

Za letošnje šolsko leto 2022/2023 ostaja rdeča nit projekta »Mi vsi za lepši (boljši) jutri«. S pomočjo različnih dejavnosti bomo razvijali zdrav življenjski slog, odgovoren odnos do zdravja in okolja, dobre medsebojne odnose ter prijetno, zdravo in spodbudno šolsko okolje. Dejavnosti bodo potekale v okviru pouka in izven njega ter v sodelovanju z učenci, delavci šole, starši, lokalno skupnostjo in zdravstvenimi institucijami. V izvajanje dejavnosti bomo vključili tudi izhodišča letošnje prednostne naloge šole.

  Simbioza skupnost  

  Vodja: Špela Mrvar, prof.

  Projekt Simbioza Skupnost spodbuja medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje v lokalnem okolju. Krepi nivo znanja digitalnih veščin in kompetenc ne le med starejšimi, pač pa tudi med mladimi. Nudi možnost socialne vključenosti mladih in starejših. Med šolskim letom bomo izvedli različne medgeneracijske aktivnosti in sodelovali v projektih. V sklopu projekta bomo izvedli Simbiozo Giba, ki že več let povezuje Slovenijo z gibanjem. Gre za vseslovenski prostovoljski projekt na področju gibanja, rekreacije, športa, telesne kulture in medgeneracijskega sodelovanja. Cilj je združiti in povezati vse generacije, spletati nova prijateljstva in se gibati. V tem šolskem letu bomo pripravili aktivnosti, ki bodo spodbujale vseživljenjsko učenje, gibanje in vanje vključevali medgeneracijsko aktivno preživljanje prostega časa ter krepili zdrav življenjski slog. 

  Vzgojni načrt  

  Vodja: mag. Helena Arzenšek Krajačič, prof.

  Vzgojni načrt šole izhaja iz ciljev osnovnošolskega izobraževanja, zapisanih v Zakonu o osnovni šoli. Z vzgojnim načrtom šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot iz 2. člena tega zakona ob upoštevanju potreb in interesov učencev ter posebnosti širšega okolja. Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo vključevanje v njegovo uresničevanje. Oblikujejo ga delavci šole v sodelovanju s starši, učenci in sodelavci šole. Sprejme ga Svet šole.  

  Na podlagi Vzgojnega načrta smo oblikovali Pravila šolskega reda, kjer smo natančneje opredelili dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja. Določeni so vzgojni ukrepi za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda sta dopolnjena z vzgojnim delovanjem v razmerah, povezanih s covidom-19. Posebno pozornost bomo namenili ozaveščanju učencev o odgovornem, strpnem in socialno sprejemljivem vedenju, v okviru preventivnih in proaktivnih dejavnosti pa bomo izvajali delavnice za krepitev duševnega zdravja otrok, varno in spodbudno učno okolje ter se tako povezovali s prednostno nalogo šole.

  Nadarjeni učenci

  Vodji: mag. Urška Bučar, prof., Maja Bobnar, prof. 

  Skrb za nadarjene učence, ki zmorejo in hočejo več, je pomemben del programa šole, njenega načrta in vizije. Poleg obveznih učnih programov potrebujejo nadarjeni učenci sebi prilagojen pouk in dejavnosti, s katerimi bodo lahko čim bolj razvijali svoje sposobnosti. Pri rednem pouku bomo diferencirali in individualizirali delo s posamezniki, jih spodbujali k čim večjemu vključevanju v prednostni nalogi šole ter k vsem projektom in dejavnostim, ki smo si jih zastavili v Letnem delovnem načrtu šole. 

  Za nadarjene učence bomo šolskem letu 2022/2023 organizirali obogatitveni program v obliki mesečnih srečanj, priložnostnih dogodkov, sobotnih šol ter dodatnih interesnih dejavnosti.

   V okviru naših srečanj:

  • bomo dokončali učni poti Topliček turist in Topliček in bobri,
  • izvedli ekskurzijo (predlagani tehnološki park in Pot med krošnjami na Rogli),
  • se bomo udeležili Akademije znanja v ponujeni izvedbi Gimnazije Novo mesto,
  • izvedli tri sobotne šole s kvalitetnimi, poglobljenimi vsebinami naravoslovja, družboslovja, športa, umetnosti, IKT, k izpeljavi bomo povabili tudi zunanje izvajalce,
  • z dejavnostmi se bomo vključili v priprave na 50. obletnico šole.

   Rastoča knjiga   

   Vodja: Marija Andrejčič  

   Šolski tim bo v šolskem letu 2022/2023 skrbel predvsem za motivacijo učencev in zaposlenih za branje, pozitivno naravnanost in za aktivnosti na vseh področjih življenja in dela šole. Znotraj dejavnosti se bodo izvajali projekti, povezani z branjem in pisanjem. Veliko teh dejavnosti na šoli že poteka. Naloga tima je, da projekte med seboj poveže, jih predstavi učencem in učiteljem ter jih motivira za sodelovanje v čim večjem obsegu.

    Tim bo skrbel za promocijo branja in pisanja kot vrednot, h katerim se želimo kljub modernemu načinu življenja vrniti in na katera vse prevečkrat pozabljamo. Dejavnosti, ki jih bomo izvajali v tem šolskem letu, so bralna značka za učence in odrasle, Rastoča knjiga, Andersenov večer, Naj knjiga, tekmovanje za najboljši literarni prispevek, izbrali bomo naj bralca v vsakem oddelku, sodelovali bomo na literarnih razpisih, kot so Mega kviz, Beremo skupaj, Naša mala knjižnica, s prispevki se bomo vključili v oblikovanje šolskega glasila, obeležili bomo mesec šolskih knjižnic … Razširili bomo postavitev Rastoče knjige na hodniku ob knjižnici z Rastočo knjigo bralnih značk OŠ Dolenjske Toplice in z razstavo slik domačih umetnikov. Nekaj aktivnosti bomo izpeljali tudi v Nacionalnem mesecu branja 2022 in obeležili 17. februar – dan šolske knjižnice – v spomin na topliškega pisatelja in slikarja Marijana Tršarja.

   Ekošola  

   Vodji: Katja Bučar, prof., Liljana Klobučar, prof. 

   Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki ob njihovem vzgojnem in izobraževalnem programu ter s pomočjo aktivnega udejstvovanja v lokalni skupnosti in širše. Program Ekošola je šola za življenje, zato bomo eko vsebine tudi v letošnjem letu vključevali v pouk in ostale dejavnosti na šoli. Največ pozornosti bomo namenili zmanjševanju količine zavržene hrane pri kosilu. Pri tem se bomo povezali s šolsko kuhinjo in organizatorico šolske prehrane. Med celim šolskim letom bomo zbirali pokrovčke in izrabljene baterije. Izvedli bomo dve zbiralni akciji starega papirja, v jesenskem in spomladanskem času.  V mesecu septembru in aprilu se bomo udeležili prireditve Dan zemlje, ki bo potekala v Novem mestu.

   V eko kotičku bomo redno razstavljali izdelke in plakate učencev na temo ekologije ter tako strokovne delavce kot tudi učence obveščali o aktualnih eko dejavnostih na šoli. Člani eko programskega sveta bodo poskrbeli za doseganje vseh načrtovanih ciljev. Spodbujali bodo učence, učitelje in ostale zaposlene na šoli k sodelovanju ter skušali pritegniti tudi zunanje sodelavce. Pri delu se bomo povezali s timom Zdrava šola.

   Sodelovali bomo pri treh projektih: Hrana ni za tjavendan, Eko branje za eko življenje ter Misija zeleni koraki.

   Šolska shema 

   Vodja: Katja Bučar, prof. 

   V šolskem letu 2022/2023 bomo nadaljevali z izvajanjem šolske sheme, v kateri bomo učencem v šoli razdeljevali šolsko sadje in zelenjavo (sveže sadje in zelenjava, pri čemer je manj kot polovica razdelitev lahko obrok predelanega sadja in zelenjave) kot dodaten brezplačni obrok. Namen tega ukrepa je povečati uživanje sadja in zelenjave pri učencih, izboljšati njihove prehranske navade ter ustaviti naraščanje pojava prekomerne teže in debelosti.

   Novembra se bomo posvetili spoznavanju slovenske tradicionalne hrane, potekale bodo dejavnosti v okviru Tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki se bo odvil v petek, 18. 11. 2022, z naslovom »Zajtrk z mlekom – super dan!«. Poudarek v letošnjem letu bo na spoznavanju mleka in mlečnih izdelkov, spoznavanju značilnih slovenskih jedi ter seznanjanju z zdravim načinom prehranjevanja s poudarkom na lokalno pridelani hrani.

   Kulturna šola

   Vodja: Jasmina Kokalj, prof.

   V šolskem letu 2014/2015 smo pridobili naziv Kulturna šola za naslednjih pet let, ki smo ga septembra 2019 podaljšali do leta 2024. V okviru tega projekta skrbimo za kvaliteto in dvig aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev, staršev in mentorjev dejavnosti. Učence spodbujamo k sodelovanju na različnih umetnostnih področjih in skrbimo za izobraževanje mentorjev. 

   V šoli deluje tim za načrtovanje in izvedbo kulturnih dejavnosti. Sestaja se na dva meseca, ko  natančno določi naloge z zadolžitvami. Tim vodi sprotno evidenco o nastopih, ogledih, pripravah, sodelovanjih in tekmovanjih na kulturnem področju. Za vse učence pripravljamo kulturne dneve, obeležujemo državne praznike in spominske dneve ter se s prireditvami aktivno vključujemo v lokalno skupnost. Poskrbimo tudi za promocijo našega dela z objavami prispevkov za različne časopise, revije in za šolsko glasilo. V tem šolskem letu upamo, da se bomo lahko ponovno bolj povezali z delujočimi kulturnimi društvi v lokalni skupnosti.

   Podjetništvo (Spirit)

   Vodja: mag. Rosana Dular, prof.

   V šolskem letu 2022/2023 bomo na področju podjetništva sodelovali z Javno agencijo Spirit in Razvojnim centrom Novo mesto. Prijavili smo se na tri aktivnosti. Dve aktivnosti (Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti ter Startup vikend) bosta izvedeni v sodelovanju z drugimi šolami v dolenjski regiji. Tretjo aktivnost, podjetniški krožek, bomo izvajali kot interesno dejavnost.  

   1. Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti

   Program sistematično razvija kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti ter učence usposablja za ustvarjalno in inovativno reševanje problemov ob upoštevanju interesov in potreb uporabnikov. Poteka pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga zastopa SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Konzorcij sodelujočih šol vodi naša šola. Na tem dogodku bodo sodelovale še OŠ Grm, OŠ Žužemberk in OŠ Prevole. V središču je proces usposabljanja učencev za uresničevanje lastnih zamisli. To zahteva povezovanje znanja, obvladovanje veščin, spretnosti in postopkov, pa tudi način razmišljanja, ki poudarja osebno odzivnost posameznika, njegovo osebno integriteto in sodelovanje z drugimi. Proces dela je zasnovan tako, da dijaki in učenci osnovnih šol v sodelovanju z zunanjim mentorjem in predstavniki lokalnega okolja (organizacije v lokalni skupnosti, podjetniki, inovatorji in drugimi) povezujejo pridobljene informacije in spretnosti ter jih preoblikujejo v kakovostno znanje na temelju lastne angažiranosti. Dogodek bomo izvedli 29. 9., 30. 9. ter 6. 10. 2022.

   1. Startup vikend 

   Sodelovali bomo v programu Startup vikend, ki razvija kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti. Dejavnosti bodo potekale v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik v partnerstvu z Razvojnim centrom Novo mesto. Konzorcij sodelujočih šol vodi Osnovna šola Grm. 

               Z aktivnostmi v okviru programa želimo doseči naslednje cilje: 

   • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti učencev, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest, 
   • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti ter podjetnosti in podjetništva za družbo. 

    

   Dogodek se bo izvedel 11. in 12. 11. 2022. Na dogodku bodo sodelovale štiri osnovne šole. Vodili ga bodo zunanji mentorji, ki imajo veliko izkušenj in znanj na področju podjetništva.

   1. Podjetniški krožek 

   Šola bo v šolskem letu 2022/2023 izvajala podjetniški krožek. Udeleženci bodo pod vodstvom zunanje in šolske mentorice razvijali svojo poslovno idejo ter se udeležili tekmovanja Popri. Podjetniški krožek se bo povezoval tudi z drugimi aktivnostmi na šoli, kjer spodbujamo kompetenco podjetnosti. V naslednjem šolskem letu bomo ponovili akcijo izmenjave, ki je bila v prejšnjem šolskem letu uspešno izvedena.

    

   V tem šolskem letu načrtujemo izvedbo dejavnosti v živo, določene dele pa bomo izvedli hibridno ali spletno zaradi racionalizacije časa in stroškov.

   IKT

   Vodja: Antonija Miklavčič-Jenič, prof.

   Učenci se v slovenskih šolah v okviru izbirnih predmetov in znotraj rednega pouka izobražujejo tudi na področju računalništva. V šolskem letu 2022/2023 bomo še vedno skrbeli za kontinuirano delo učencev v spletnih učilnicah. Učeči učitelji bodo pripravili delo v spletnih učilnicah ali organizirali delo v računalniški učilnici, kjer bodo učenci pripravljene naloge opravili. Učitelji bodo poskrbeli tudi za izvajanje ID s področja računalništva ter za učence od 1. do 5. razreda izvedli ID Osnove IKT. Učenci bodo tako spoznali svet spletnih učilnic in druga računalniška znanja. Vsi učenci naše šole bodo imeli aktivne AAI in Office 365 račune. Učitelji bomo poskrbeli, da učence seznanimo in naučimo uporabljati šolske e-naslove, ki se navezujejo na dostop do Offica 365. Preko Offica 365 bodo imeli učenci tudi možnost njegove uporabe na petih napravah doma (telefon, tablica, računalnik). Račun je aktiven v času šolanja na OŠ Dolenjske Toplice.

   Tim bo sledil novostim na področju računalništva, podajal predloge za izobraževanje ter omogočal uporabo IKT tehnologije v  današnjem času.

   Šola se je vključila v nov evropski projekt Posodobitev računalniških omrežij na VIZ in IR Optika2. V tem projektu se bo na šoli posodobilo omrežje znotraj šole ter izvedel priklop na IR Optiko, ki bo omogočala hitrejše internetno omrežje.

   Šolsko glasilo Rog

   Vodji: Jasmina Kokalj, prof. in Mateja Hočevar, prof.

   Šolsko glasilo Rog je začelo ponovno izhajati v šolskem letu 2018/2019. V šolskem letu 2021/2022 smo ga oblikovali v okviru tima učiteljev ter z učenci, ki so obiskovali novinarski krožek. Prav tako smo prispevke zbirali v skupnem dokumentu. Glasilo je v tiskani obliki izšlo na začetku junija 2022, število izvodov je bilo 130, obsegal pa je 52 strani. Vsak strokovni delavec šole je dobil svoj izvod, po en izvod je dobil tudi vsak oddelek, en izvod pa je shranjen v arhivu šolske knjižnice. Glasilo je vzbudilo veliko zanimanja tudi pri starših učencev in otrok, ki obiskujejo našo šolo in vrtec, saj je zanimivo, raznoliko, dinamično in vsebuje prispevke po vsej vertikali od vrtca do devetega razreda.

    

   Prispevki zajemajo aktualno dogajanje na šoli, dneve dejavnosti, pomembne dogodke ter udeležbe učencev in njihovih mentorjev na tekmovanjih, njihove dosežke ter literarno-umetniške stvaritve učenk in učencev ter tudi učiteljev na Osnovni šoli Dolenjske Toplice. Vsebine so enakomerno porazdeljene po rubrikah, letos pa bomo posebno pozornost namenili predvsem likovnim, besednim in drugim vrstam ustvarjanja učenk in učencev. Šolsko glasilo Rog bomo letos namreč zasnovali tematsko, in sicer bi se tema oz. rdeča nit povezovala s krovnimi izhodišči letošnje prednostne naloge VSUO-ja, Cankarjevega tekmovanja, natečaja za najboljše ljubezensko pismo med mladimi v Republiki Sloveniji ter 50. obletnico Osnovne šole Dolenjske Toplice.

    

   Tudi v tem šolskem letu si želimo, da bi bil nabor prispevkov tako obsežen, kvaliteten, zanimiv in raznolik, kot je bil v preteklih letih, saj lahko na tak način skupaj še enkrat pregledamo, kaj vse smo počeli, ustvarjali in v čem smo se na novo preizkušali v minulem šolskem letu.

   Zdrav življejnski slog

   Vodja: Igor Kovač, prof.

   Tim bo nadaljeval lani začeto delo. Pomembnejša naloga bo organizacija in izvedba Evropskega tedna mobilnosti ter Evropskega tedna športa. Pozornost bo namenjena predvsem gibanju, zdravi prehrani in duševnemu zdravju.

   Učence in učitelje bomo spodbujali, da v šolo in domov hodijo peš ali s kolesom, predvsem v Evropskem tednu mobilnosti in Evropskem tednu športa. Organizirali bomo Super jutra, Pešbus. Učence bomo spodbujali k aktivnemu preživljanju prostega časa in k čim večji vključenosti v proces organizirane popoldanske vadbe v šoli ali v druga športna društva. Šolska organizatorka prehrane bo poskrbela za zdrave in raznolike jedilnike. V sodelovanju s prednostno nalogo šole Varno in spodbudno učno okolje ter z drugimi projekti in aktivnostmi bomo učence učili sproščanja in umirjanja.

   Skušali pa bomo vplivati tudi na starše, da poskrbijo za zdravo prehranjevanje in čim več gibanja svojih otrok na prostem.

   Dostopnost