Select Page

ŠOLSKE DEJAVNOSTI 2020/2021

Zdrava šola

Vodji: mag. Rosana Dular, prof., Špela Mrvar, prof. 

Slovenska mreža zdravih šol, ki je koordinirana s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okolijskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Predvideni temi za šolsko leto 2020/2021 sta:

 1. Kako šola ukrepa pri zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi?
 2. Zorenje skozi čas. To sem jaz!, kar je skupnost za mlade z vprašanji, o katerih je lažje pisati kot govoriti.

Poleg tega bomo na šoli še naprej spodbujali različne dejavnosti v povezavi z duševnim zdravjem, prehrano in gibanjem. Dejavnosti bodo potekale v okviru pouka in izven njega ter v sodelovanju z učenci, delavci šole, starši, lokalno skupnostjo in zdravstvenimi institucijami.

Pri izvedbi dejavnosti bomo sledili naslednjim ciljem Zdravih šol:

 • aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli,
 • skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih odnosov med učitelji in učenci,
 • potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole jasni učiteljem, učencem in staršem,
 • vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim,
 • izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja,
 • skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo,
 • skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo,
 • aktivno bomo podprli zdravje,
 • upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje,
 • upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu,
 • sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki lahko svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov,
 • vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da bo dejavno podprla vključevanje vsebin zdravja v učni načrt.

Dejavnosti:

 • prednostne naloge šole,
 • zdrava prehrana,
 • bodi fit in pomen gibanja,
 • zmanjševanje teže šolske torbe,
 • dnevi dejavnosti,
 • šola v naravi in tečaji (plavalni, smučarski, prva pomoč),
 • interesne dejavnosti (gimnastika, atletika …),
 • Simbioza giba,
 • vzgoja za zdravje,
 • Pešbus,
 • Prostovoljci – družbeno koristno delo,
 • vzgojni načrt (skrb za duševno zdravje in dobro počutje v šoli, odnosi, medvrstniško nasilje),
 • zbiralne akcije.

Vzgojni načrt  

Vodja: mag. Helena Arzenšek Krajačič, prof.

Vzgojni načrt šole izhaja iz ciljev osnovnošolskega izobraževanja, zapisanih v Zakonu o osnovni šoli. Z vzgojnim načrtom šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot iz 2. člena tega zakona ob upoštevanju potreb in interesov učencev ter posebnosti širšega okolja. Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo vključevanje v uresničevanje le-tega. Oblikujejo ga delavci šole v sodelovanju s starši, učenci in sodelavci šole. Sprejme ga svet zavoda.

Na podlagi Vzgojnega načrta smo oblikovali Pravila šolskega reda, kjer smo natančneje opredelili dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja. Določeni so vzgojni ukrepi za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda sta dopolnjena z vzgojnim delovanjem v razmerah, povezanih s COVID-19.

Nadarjeni učenci

Vodji: mag. Urška Bučar, prof., Maja Bobnar, prof. 

Skrb za nadarjene učence, ki zmorejo in hočejo več, je pomemben del programa dela šole, njenega načrta in vizije. Poleg obveznih učnih programov potrebujejo nadarjeni učenci sebi prilagojen pouk in dejavnosti, s katerimi bodo lahko čim bolj razvijali svoje sposobnosti. Pri rednem pouku bomo diferencirali in individualizirali delo s posamezniki, jih spodbujali  k čim večjemu vključevanju v prednostni nalogi šole ter k vsem projektom in dejavnostim, ki smo si jih zastavili v Letnem delovnem načrtu šole.

Učenci bodo nadaljevali z vodenjem osebnih map, v katerih si bodo zastavili lastne cilje, jim sledili in v njih zbirali svoje dosežke. Razmišljali bodo o svojih močnih področjih in interesih. Osredotočali se bodo predvsem na poglabljanje znanja, razvijali bodo lastno ustvarjalnost, iskali prilagojene oblike učenja, ki bodo temeljile na višjih nivojih znanja. Pri delu bodo uporabljali sodelovalne oblike učenja. Preko svobodne izbire dejavnosti bodo razvijali samostojnost in odgovornost do lastnega dela. Pri delu bomo spodbujali mentorske odnose med učenci, z učitelji in tudi z zunanjimi sodelavci. V tem šolskem letu bomo učence še posebej spodbujali k vključevanju v dodatni pouk ter k bolj ustvarjalnemu in samostojnemu delu.

Za nadarjene učence bomo šolskem letu 2020/2021 organizirali obogatitveni program v obliki mesečnih srečanj, priložnostnih dogodkov, sobotnih šol in tabora za nadarjene učence.

V okviru dveh sobotnih šol bodo izdelovali aplikacije za tematske učne poti, povezane s športom in zgodovino našega kraja, naloge na tematskih poteh pa se bodo nanašale na vsa učna področja in bodo vsebovale različne zabavne naloge, ki bodo izvedljive izkustveno, v naravi in bodo spodbujale trajnejše znanje.

Tabor za nadarjene bomo ob ugodnih zdravstvenih razmerah izvedli v mesecu januarju v CŠOD Medved. Vsebina tabora bo povezana z astronomijo in ostalimi ponujenimi aktivnostmi centra.

Rastoča knjiga   

Vodja: Marija Andrejčič  

Šolski tim bo v šolskem letu 2020/2021 skrbel predvsem za motivacijo učencev in zaposlenih za branje, pozitivno naravnanost in za aktivnosti na vseh področjih življenja in dela šole. Znotraj dejavnosti se bodo izvajali projekti, povezani z branjem in pisanjem. Veliko teh dejavnosti na šoli že poteka. Naloga tima je, da projekte med seboj poveže, predstavi učencem in učiteljem ter jih motivira za sodelovanje v čim večjem obsegu. Tim bo skrbel za promocijo branja in pisanja kot vrednot, h katerim se želimo kljub modernemu načinu življenja vrniti in na katera vse prevečkrat pozabljamo. Dejavnosti, ki jih bomo izvajali v tem šolskem letu so: bralna značka za učence in odrasle, Rastoča knjiga, Andersenov večer, naj knjiga, tekmovanje za naj literarni prispevek, literarni razpisi, Mega kviz, Branje brez meja, Beremo skupaj, obeležili bomo mesec šolskih knjižnic … V lokalni skupnosti bomo obeležili slovenski dan knjige ter se pridružili regijski evropski bralni noči. Več prireditev bomo pripravili na krajevnih postavitvah rastočih knjig ob njihovih priložnostnih dogodkih. Razširili bomo postavitev rastoče knjige na hodniku ob knjižnici z rastočo knjigo bralnih značk OŠ Dolenjske Toplice in razstavo slik domačih umetnikov.

Udeležili se bomo tudi 2. festivala Rastoče knjige in Združenih rastočih knjig v Ljubljani. Naša šolska rastoča knjiga se bo maja 2021 priključila Združenim rastočim knjigam sveta z verzom Mahatma Gandhija: “Ti in jaz – sva eno. Ne morem raniti tebe, da ne bi poškodoval sebe.” Prireditev bo maja 2021 v Parku Rastoče knjige v Navju za Bežigradom v Ljubljani in v Državnem zboru. Za šolsko obletnico bomo pripravili razstavo na hodniku ob knjižnici, razredniki pa bodo o tem povedali učencem na razredni uri.

Ekošola  

Vodji: Miroslava Hrovat, prof., Katja Bučar, prof. 

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem

uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Eko vsebine bomo tudi v letošnjem letu vključevali v pouk in ostale dejavnosti na šoli. Z dejavnostmi Ekošole se bomo aktivno vključevali v  Erasmus+ projekta.

V letošnjem šolskem letu bomo največ pozornosti namenili ločevanju odpadkov. V ta namen bo vsaka oddelčna skupnost okrasila in uredila zabojnike v matičnih učilnicah. Varčevali bomo z vodo in papirnatimi brisačami, ugašali bomo luči in pravilno zračili prostore. V jedilnici bomo skrbeli za kulturno in kvalitetno prehranjevanje. Zbirali bomo pokrovčke, izrabljene baterije in tonerje ter kartuše. Izvedli bomo dve zbiralni akciji starega papirja, v jesenskem in spomladanskem času.  V petek, 23. 4. 2021, bo v Novem mestu potekala prireditev Dan Zemlje, na kateri bo s predstavitvijo eko aktivnosti sodelovala tudi naša šola.

Z učenci bomo nadaljevali z eko veščinami in jih vpeli v naše delo. Z rednim delom jih bomo poskušali ponotranjiti in živeti.

V eko kotičku bomo redno razstavljali izdelke in plakate učencev na temo ekologije ter obveščali o aktualnih eko dejavnostih na šoli.

Člani eko programskega sveta bodo poskrbeli za doseganje vseh načrtovanih ciljev. Spodbujali bodo učence, učitelje in ostale zaposlene na šoli k sodelovanju ter skušali pritegniti tudi zunanje sodelavce.

Šolska shema 

Vodja: Špela Murn, mag. prof. 

V šolskem letu 2020/2021 bomo nadaljevali z izvajanjem šolske sheme, v kateri bomo učencem v šoli razdeljevali šolsko sadje in zelenjavo (sveže sadje in zelenjava, pri čemer je manj kot polovica razdelitev lahko obrok predelanega sadja in zelenjave) ter šolsko mleko (navadno in brez laktoze, pri čemer je manj kot polovica razdelitev lahko obrok mlečnih izdelkov – brez dodatkov) kot dodaten brezplačni obrok.

Namen tega ukrepa je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri učencih, izboljšati njihove prehranske navade ter ustaviti naraščanje pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih.

V ta namen je Evropska unija državam članicam namenila finančno pomoč za povrnitev stroškov nabave sadja, zelenjave (6 € na učenca) in mleka (4 € na učenca) za učence od 1. do 9. razreda ob vključevanju spremljajočih izobraževalnih ukrepov (povezati učence s kmetijstvom, jih izobraževati o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkem kmetovanju, trajnostni pridelavi oz. preprečevanju živilskih odpadkov), obveščanju javnosti in vrednotenju učinkov šolske sheme.

Kulturna šola

Vodji: Marija Andrejčič, Robert Kohek, prof.

V šolskem letu 2014/2015 smo pridobili naziv Kulturna šola za naslednjih pet let, ki smo ga septembra 2019 podaljšali do leta 2024. V okviru tega projekta skrbimo za kvaliteto in dvig aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev, staršev in mentorjev dejavnosti. Učence spodbujamo k sodelovanju na različnih umetnostnih področjih in skrbimo za izobraževanje mentorjev.

V šoli deluje tim za načrtovanje in izvedbo kulturnih dejavnosti. Sestajali se bomo na dva meseca, ko bomo natančno določili naloge z zadolžitvami. Vodili bomo sprotno evidenco o nastopih, ogledih, pripravah, sodelovanjih in tekmovanjih na kulturnem področju. Za vse učence bomo pripravili kulturne dneve, obeležili bomo državne praznike in spominske dneve ter se s prireditvami aktivno vključevali v lokalno skupnost. Bolj bomo poskrbeli tudi za promocijo našega dela z objavo prispevkov za različna glasila in za šolsko glasilo. V tem šolskem letu se bomo bolj povezali z delujočimi kulturnimi društvi v lokalni skupnosti. Sproti bomo vpisovali vse kulturne dogodke v spletno aplikacijo Kulturna šola v spletni zbornici.

Podjetništvo (Spirit)

Vodja: mag. Rosana Dular, prof.

V šolskem letu 2020/2021 bomo na področju podjetništva sodelovali z Javno agencijo Spirit in Razvojnim centrom Novo mesto. Prijavili smo se na tri aktivnosti. Dve aktivnosti (Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti ter Startup vikend) bosta izvedeni v sodelovanju z drugimi šolami v dolenjski regiji. Tretjo aktivnost, Podjetniški krožek, bomo izvajali kot interesno dejavnost na šoli.

 1. Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti

Program sistematično razvija kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti ter učence usposablja za ustvarjalno in inovativno reševanje problemov ob upoštevanju interesov in potreb uporabnikov. Poteka pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga zastopa SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Konzorcij sodelujočih šol vodi naša šola. Na tem dogodku bodo sodelovale še OŠ Grm, OŠ Žužemberk, OŠ Brusnice, OŠ Prevole, OŠ Vavta vas in OŠ Šmihel. V središču je proces usposabljanja učencev za uresničevanje lastnih zamisli. To zahteva povezovanje znanja, obvladovanje veščin, spretnosti in postopkov, pa tudi način razmišljanja, ki poudarja osebno odzivnost posameznika, njegovo osebno integriteto in sodelovanje z drugimi. Proces dela je zasnovan tako, da dijaki in učenci osnovnih šol v sodelovanju s predstavniki lokalnega okolja (organizacije v lokalni skupnosti, podjetniki, inovatorji in drugi) povezujejo pridobljene informacije in spretnosti ter jih preoblikujejo v kakovostno znanje na temelju lastne angažiranosti.

 1. Startup vikend 

Sodelovali bomo v programu Startup vikend, ki razvija kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti. Dejavnosti bodo potekale v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik v partnerstvu z Razvojnim centrom Novo mesto. Konzorcij sodelujočih šol vodi Osnovna šola Grm.

Z aktivnostmi v okviru programa želimo doseči naslednje cilje:

 • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti učencev, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest;
 • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti ter podjetnosti in podjetništva za družbo.
 1. Podjetniški krožek 

Šola bo v šolskem letu 2020/2021 izvajala Podjetniški krožek. Udeleženci bodo pod vodstvom zunanjega in notranjega mentorja razvijali svojo poslovno idejo ter se udeležili tekmovanja Popri. Podjetniški krožek se bo povezoval tudi z drugimi aktivnostmi na šoli, kjer spodbujamo kompetenco podjetnosti.

Zaradi nastale situacije smo predvideli tudi spletno izvedbo dejavnosti, v kolikor realizacija v živo ne bo mogoča.

Simbioza giba

Vodja: mag. Rosana Dular, prof.

Tudi v tem šolskem letu se bomo vključili v projekt Simbioza giba. Projekt spodbuja povezovanje in združevanje generacij, da si izmenjajo svoje izkušnje in energijo na najbolj zdrav način. Preko gibalno-rekreativnih delavnic bomo spodbujali vseživljenjsko gibanje in vključevali generacije v aktivno preživljanje prostega časa ter krepili kakovosten življenjski slog.

IKT

Vodja: Antonija Miklavčič-Jenič, prof.

Učenci se v slovenskih šolah preko izbirnih predmetov in znotraj rednega pouka izobražujejo tudi na področju računalništva. V času dela na daljavo je imelo kar nekaj učencev težave pri delu z računalnikom. V šolskem letu 2020/2021 se bodo učenci od 1. do 6. razreda pri interesni dejavnosti Osnove IKT ter pri rednem pouku naučili dela v spletni učilnici, kjer jim bo vsak učitelj pripravil delo.

Tekom leta bomo pripravili računalniške kompetence, ki naj bi jih učenci naše šole usvojili po triadah. Kompetence bodo učenci pridobivali znotraj rednega pouka, dodatnega in dopolnilnega pouka, izbirnih predmetov ter dni dejavnosti.

V okviru tima bomo skrbeli tudi za izobraževanje kolektiva in vzdrževanje opreme.

(Skupno 770 obiskov, današnjih obiskov 1)