Vrnitev v šolo

Dolenjske Toplice, 14. 5. 2020

 

Drage učenke in učenci, spoštovani starši,

po zelo dolgi in nepričakovani prekinitvi pouka, ki je trajala vse od 16. 3. 2020, se zdaj počasi bliža čas, ko boste – vsaj nekateri – ponovno prestopili prag šole. Učenci od 1. do 3. razreda se v šolo vračate v ponedeljek, 18. 5. 2020. Teden zatem se jim boste pridružili še učenci 9. razreda in tisti učenci od 4. do 8. razreda, ki morate popraviti negativno oceno oz. imate nekatere druge učne specifike. Slednje bomo v šolo povabili mi oz. vaši razredniki. To bomo storili v naslednjem tednu, da se boste lahko pravočasno pripravili na ponoven vstop v šolo. Preostali učenci boste pouk še vedno opravljali na daljavo.
Želeli bi si, da bi se v šolo smeli vrniti prav vsi učenci, a je to v tem trenutku žal še neizvedljivo. Tudi za učence, ki se vračate v šolo, se bodo nekatere stvari spremenile, saj bo pouk potekal v manjših skupinah, ki bodo štele do 15 učencev. To pomeni, da smo morali nekatere matične oddelke razdeliti vsaj na dve skupini, ki bosta imeli pouk sočasno, a z dvema učiteljema in v ločenih učilnicah. Nekatere skupine so sestavljene tudi iz učencev obeh oddelkov. Zagotavljam vam, da bodo razredniki dnevno prisotni v obeh/vseh skupinah, saj se bosta učitelja po dogovoru zamenjala, tako da boste vsi učenci imeli stik s svojimi razredniki. Informacijo, v kateri učilnici boste imeli pouk in kdo bo vaš dodatni učitelj, vam bodo posredovali vaši razredniki pred ponovnim prihodom v šolo.
Šola bo ves čas zaklenjena, zato lahko starši svoje otroke pripeljete v jutranje varstvo ob 6.30 ali ob 7.00. Starši učence 1. razreda pripeljete na ploščad pred garderobo predmetne stopnje in učence 2. in 3. razreda na ploščad pred garderobo razredne stopnje.
Pouk se bo začel ob 8.20, vstop v šolo pa bo možen od 8.00 dalje (razen za jutranje dežurstvo ob 6.30 in 7.00). Učenci boste vstopali v šolo usmerjeno, v manjših skupinah in pod nadzorom učitelja. Na vstop boste počakali na dogovorjenih mestih pred garderobo razredne stopnje. Ves čas je potrebno upoštevati priporočeno osebno razdaljo.
Šolski prevozi bodo vozili po voznem redu, zjutraj le 2. vožnja in po pouku 1. in 2. vožnja. Učenci, ki uporabljate šolski prevoz, morate na avtobusu/minibusu nositi maske.
Iz šole boste učenci odhajali samo ob določenih urah, pospremili vas bodo učitelji, saj velja prepoved vstopanja v šolo za druge osebe.
Ure odhoda učencev iz šole:
–  med 13.10 in 13.20 (odhod domov po pouku in 1. avtobusa),
–  med 14.30 in 14.40 (odhod 2. avtobusa),
–  ob 15.15 odhod iz podaljšanega bivanja,
–  ob 16.00 odhod iz podaljšanega bivanja.

Vse druge informacije o poteku pouka in varnostnih ukrepih, ki jih bo šola izvajala za zagotavljanje varnosti učencev in delavcev šole, so vam na voljo v Protokolu ravnanja ob vrnitvi v šolo v času epidemije Covid-19 OŠ Dolenjske Toplice.

Želim vam mirne in prijetne dni in vas vabim, da še naprej spremljate obvestila na šolski spletni strani.

Ostanite zdravi vi in vaši najbližji.

 

                                                                                   ravnateljica Andreja Koščak, prof.

Prilogi:

Ponoven prihod v šolo

Dolenjske Toplice, 10. 5. 2020

Spoštovani starši,
slovenske osnovne šole smo v petek, 8. 5. 2020, pozno popoldan prejele s strani MIZŠ, ZRSŠ ter NIJZ priporočila za ponovno izvajanje pouka učencev 1. triade v osnovni šoli.
Kaj bo odpiranje šol pomenilo glede epidemije, ne vemo, ker so bile šole zaprte, v drugih državah pa nimajo izkušenj. Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za učence za vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, otroku odsvetujemo vrnitev v šolo. Starši se posvetujete z izbranim osebnim zdravnikom –specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine. Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci (brez znakov akutne okužbe dihal). Ob ponovnem vstopu v šolo morajo učenci prinesti podpisano izjavo staršev.
Učencem do 12. leta ni potrebno nositi mask, morajo pa jo nositi vsi zaposleni ves čas.
Na šoli se bodo iz razredov oblikovale manjše učne skupine, največ do 15 učencev, ki pa ne bodo prehajali iz ene učilnice v drugo. Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci prav tako ne bodo zapuščali učilnic. Po vsaki uri bomo prostore intenzivno prezračili. Malico bodo učenci zaužili v razredu, v jedilnici se bo postreglo zgolj kosilo.
Za prihod do šole se priporoča peš hoja in individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev), odsvetujejo se šolski avtobusni prevozi, ki jih bomo pri nas po pridobljenih podatkih s strani staršev o potrebah avtobusnega prevoza, prilagodili.
Učenci bodo v šolski objekt vstopali posamično, pri tem ohranjali 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo. V tem tednu bomo določili ločene točke zunaj šole za zbiranje učencev pred začetkom pouka in vstopa v šolo, ter za starše, da jih boste po pouku lahko zopet zunaj šole prevzeli. V šolo bodo vstopali samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi in ob upoštevajo vseh potrebnih ukrepov.
Aktivnosti v šoli bomo v 1. tednu usmerili tako, da bodo vsi učenci v šoli, v čim krajšem času, pridobili občutek varnosti in zaupanja. Prilagoditveno obdobje bo usmerjeno v način dela in ravnanja učencev v drugačnih pogojih kot so jih bili vajeni pred zaprtjem šol in v postopno poglabljanje in nadgrajevanje dosežene ravni znanja, ki so ga učenci pridobili v času izobraževanja na daljavo. Prav tako bomo poskrbeli za dosledno izvajanje higienskih priporočil za izvajanje pouka v času epidemije COVID-19.
Učenci pripomočkov in zvezkov ne bodo nosili domov, vse delo bodo opravili v šoli. Priporočamo, da učenci s seboj nosijo svoje plastenke z vodo in da so primerno oblečeni in obuti, saj se bodo prostori intenzivno zračili, veliko učnega procesa pa bomo izvajali tudi zunaj.
Za učence, ki bodo opravičeno odsotni od pouka v 1., 2. in 3. razredu, bomo na šoli prilagodili oblike in metode dela z njimi.
Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij boste starši opravili po telefonu ali elektronski pošti. Tudi pri vseh sestankih se prednostno svetuje organizacijo video sestankov. Tudi organiziranje vsakršnih dogodkov oziroma udeležba na njih je do nadaljnjega odsvetovana in jih na šoli ne bomo izvajali.

Tako boste starši 3. razreda vse podrobnejše informacije prejeli na torkovem roditeljskem sestanku, 12. 5. 2020, ki je že napovedan, starši 1. in 2. razreda pa v sredo, 13. 5. 2020.

Vse aktualne informacije glede šolskih prevozov, prihoda otrok v šolo in izvajanja pouka v šoli bomo objavili tudi na spletni strani šole, zato vas prosimo, da jih pozorno spremljate.

NIJZ je ob koncu priporočil še zapisal, da se bodo le-ta spreminjala skladno z epidemiološko sliko in novimi spoznanji.

Ostanite zdravi vi in vaši najbližji.

                                                                                                   ravnateljica Andreja Koščak, prof.

Prilogi:

Nagovor za starše – ocenjevanje

Dolenjske Toplice, 8. 5. 2020

 Spoštovani starši, dragi učenci,

prišel je zadnji del šolskega leta, ki bo namenjen preverjanju, predvsem pa ocenjevanju znanja. Z ocenjevanjem znanja bomo na naši šoli pričeli v drugem tednu maja.
Ponovno bom povzela nekaj ključnih informacij glede poteka ocenjevanja znanja v tem času:

 • Ocenjevanje znanja se izvaja javno (v prisotnosti sošolcev ali drugih oseb) ali izjemoma v času pouka na daljavo tudi individualno (brez drugih navzočih).
 • Vsak učenec mora imeti v II. ocenjevalnem obdobju vsaj eno oceno, ki je lahko pisna ali ustna. Ocenjen je lahko največ dvakrat.
 • Če je učenec v času od 1. 2. 2020 do 16. 3. 2020 že pridobil oceno, je lahko opravičen nadaljnjega ocenjevanja pri tem predmetu.
 • Pred ocenjevanjem znanja morajo strokovni delavci izvesti preverjanje znanja na način, ki bo podoben kasnejšemu ocenjevanju znanja.
 • Ocenjevanje znanja je lahko pisno ali ustno. Pri ocenjevanju se upošteva učenčevo delo v času pouka na daljavo, njegovo sodelovanje in izkazovanje konstantnega napredka, ki je posledica rednega dela. Strokovni delavci se lahko prav tako odločijo za iskanje alternativnih načinov pridobivanja ocen, kjer je to mogoče, v obliki referatov, seminarskih nalog, likovnih in drugih izdelkov, govornih nastopov, plakatov in podobno.
 • Glavno težo pri oblikovanju zaključne ocene bodo imele ocene, pridobljene pred 16. 3. 2020.
 • V času pouka na daljavo in vrnitve na šolo bomo ocenjevanje izvajali izključno napovedano.
 • Učenec, ki bi mu grozila negativna ocena pri posameznem predmetu, bo dobil priložnost, da oceno popravi še pred zaključkom šolskega leta.
 • O ocenjevanju znanja morajo biti pravočasno obveščeni učenci in starši. Prav tako morajo biti oboji seznanjeni o natančnem času, načinu, ciljih in kriterijih ocenjevanja. Učenec mora dobiti povratno informacijo o oceni.

Tako ste danes vsi starši prejeli obvestilo razrednika (skupaj z mojim dopisom), pri katerih predmetih mora vaš otrok še pridobiti ocene. Nadalje pa boste seznanjeni o natančnem času, načinu, ciljih kriterijih pisnega in ustnega ocenjevanja. Vse informacije o ocenjevanju (kriteriji, termini, naloge) bodo objavljene tudi v spletnih učilnicah pod posameznimi predmeti, da lahko tako kadarkoli pogledate in ne iščete po elektronskih sporočilih.  V spletnih učilnicah pa so že zdaj zapisana navodila, kriteriji in datumi oddaje seminarskih nalog, referatov ter drugih izdelkov, le-teh vam razredniki za vašega otroka ne bodo ponovno pošiljali.
Starši, prosimo vas, da pri ocenjevanju učencev preko videokonferenc pomagate svojemu otroku pri vzpostavljanju povezave, če le to potrebujejo, nato pa ocenjevanje prepustite učitelju in učencem.

In na koncu še – v tem trenutku – najbolj aktualna tematika za vse nas. Do tega trenutka s strani MIZŠ še nismo prejeli nobenega uradnega obvestila in priporočila za odprtje šole in vrtca. To še čakamo.

V ponedeljek in torek bomo tako vse pripravili in starše – tako vrtčevskih kot tudi šolskih otrok – najkasneje v sredo, 13. 5. 2020, obvestili na spletnih straneh z natančnim protokolom vračanja nazaj otrok in učencev.

Upam, da razumete, da vam v danih okoliščinah na žalost ne morem podati nobenih konkretnih informacij, ker jih še ni. Vam pa zagotavljam, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bo prihod – za vse, ki se bodo vrnili – čim bolj prijazen in čim manj stresen.

Ostanite zdravi vi in vaši najbližji.

ravnateljica Andreja Koščak, prof.

Mobilnost na Dansko v okviru projekta Erasmus+

V začetku šolskega leta 2019/2020 smo se v okviru projekta Erasmus+ Novi mediji v demokratični družbi, ukvarjali z dokončno pripravo projekta. Usklajevali smo jo na prvi mobilnosti projekta, ki je potekala od 21. 11. 2019 do 25. 11. 2019 na Norveškem. Norveška šola Østerås, pod znano Holmenkollenško skakalnico v bližini Osla, je tudi nosilka in vodilna država znotraj projekta. Mobilnosti sta se udeležila dva učitelja: vodja Antonija Miklavčič-Jenič, prof. in Dejan Žnideršič, prof. Poleg usklajevanja celotnega projekta je bila pomembna tema tudi uskladitev mobilnosti znotraj pouka vseh partnerskih držav. Sledilo je delo v samem projektu. Na šoli so se učenci vključili v interesno dejavnost, kjer so pripravljali vsebine projekta. V okviru projekta so sodelujoči učenci predstavili sebe,  svojo družino, interese, najljubše jedi, glasbo… Predstavitve smo poslali partnerskim šolam. Učenci so pričeli z medsebojno komunikacijo. Le-ta je bila usmerjena predvsem na mobilnosti in iskanje gostujočih gostiteljev. V času pred božičem smo vse sodelujoče države pripravile predstavitev praznovanja božiča, ki je v vseh članicah pomemben družinski praznik. Največ razlik je le v številu prostih dni. Za lažji pregled dejavnosti znotraj projekta, so člani naše skupine pripravili dvoletni koledar. V njem so zapisane dejavnosti projekta, ki se bodo izvajale, velik poudarek pa je na posameznih mobilnostih. Koledar je opremljen s fotografijami posameznih članic, recepti tradicionalnih jedi, namigi, ki se nanašajo na vsebino dela. Koledar smo poslali vsem članicam, sami pa smo ga izobesili v kotiček projekta na šoli. V okviru projekta smo izpeljali natečaj za logotip projekta. V njem so sodelovali učenci naše šole. Prispelo je 20 logotipov, ki so bili zelo domiselno izdelani.  V januarju so člani tima Erasmus+ – učenci in učitelji glasovali za najboljši logotip. Največ glasov sta dobila logotipa učencev 9. a razreda, Jana Tisovca (prvo mesto) in Krištofa Bučarja (drugo mesto). Oba smo poslali na glasovanje za logotip projekta na Dansko. V decembru smo pripravili anketo v vseh partnerskih državah na temo NEMESIS – JAZ IN MOJE NOVICE. Anketo smo ponudili staršem in tudi učencem. V anketi je sodelovalo 520 učencev, od tega kar 167 iz Slovenije (bilo je več deklet kot fantov). Učenci iz 9. razreda, ki so vključeni v projekt, so pri dodatnem pouku matematike in pri interesni dejavnosti rezultate ankete vseh članic projekta obdelali in pripravili povzetke. Starost anketiranih učencev je bila od 10 do 18 let, večina učencev pa je bila stara 13 let. Večina učencev pridobi novice preko TV, socialnih medijev in interneta. Najmanj pa uporabljajo kot vir novic časopis. Podobno je tudi v Sloveniji, le da so pri nas na tretjem mestu prijatelji in družina. Podobne rezultate je bilo za pričakovati, saj mladi dandanes vse manj berejo, zato tudi ne posegajo po časopisu. Učenci menijo, da njihovi starši dobijo novice v glavnem preko TV ter interneta in spletnih strani, pa tudi radia. Takšen rezultat je tudi v Sloveniji. Mlade dandanes zanimajo predvsem novice iz sveta športa, kriminala ter splošne novice. Tudi v Sloveniji je šport na 1. mestu.Učenci so mnenja, da njihove starše zanimajo splošne novice, šport in lokalne novice. Tudi v Slovenije smo podobnega mnenja, le da naši učenci mislijo, da naše starše zanimajo tudi novice o zdravju. Zanimivo je bilo vprašanje, kako pogosto spremljajo otroci novice skupaj s starši. Odgovor je bil včasih, daleč za tem odgovorom pa običajno. Iz tega sledi, da se otroci in starši ob spremljanju novic običajno ne družijo.Na podobna vprašanja so odgovarjali tudi odrasli. V anketi je sodelovalo 402 odrasla, od tega 287 žensk in 115 moških. Tudi tu je bilo več žensk kot moških (kar 119 oseb iz Slovenije).Starost odraslih je bila od 40 do 50 let. Odrasli v večini pridobijo novice na internetu, TV in socialnih medijih. Tudi v Sloveniji je tako. Če primerjamo z odgovori učencev, je pri obeh anketah na prvem mestu internet, drugo in tretje mesto pa se zamenjata (torej internet in socialni mediji). Naši starši so menja, da otroci dobimo v večini novice na internetu, socialnih medijih ter pri prijateljih in družinah. Vendar je pri nas na prvem mestu TV. Starše najbolj zanimajo splošne novice, lokalne in zdravje. Podobno je tudi v Sloveniji. Starši so mnenja, da otroke zanimajo novice o zabavi, športu, načinu življenja (modi…). Tu se malo motijo, kajti učence res zanima šport, pa tudi kriminal in splošne novice. Tudi starši so mnenja, da le včasih starši in otroci skupaj spremljajo novice. V anketi smo opazili, da se rezultati po posameznih državah ne razlikujejo. Prav tako smo opazili, da starši otroke dobro poznajo. Mogoče pa bi bilo dobro, da bi v bodoče kakšno novico pogledali skupaj in se tudi na ta način družili. V januarju smo organizirali predstavitev Erasmus+ projektov na šoli (sodelujemo namreč v dveh), za starše in učence. Povabili smo predvsem starše učencev od 7. do 9. razreda. Druženje pa smo izkoristili še za ureditev formalnosti za mobilnosti znotraj obeh projektov. Za mobilnost na Dansko pa smo se preizkusili tudi v snemanju filma, kjer smo  predstavili našo šolo. Učenci so napisali scenarij, določili novinarje in sodelujoče ter posneli film. Pri delu so bili zelo vztrajni in kritični, zato so posamezne posnetke večkrat ponavljali. Seveda pa so se ob tem tudi zabavali in zbirali ideje za pripravo valete.Bližala se je druga mobilnost na Dansko, ki je bila načrtovana od 1. 3. 2020 do 7. 3. 2020. Na mobilnost naj bi odšlo poleg učiteljev,  tudi pet učencev devetih razredov. V tem času so se razmere znotraj evropskih držav spremenile, pojavile so se prve okužbe z novim virusom covid-19. Zaradi varnosti se učenci mobilnosti niso udeležili. Mobilnost je potekala na Danskem v mestu Odense.  Sodelovalo 14 učiteljev in 25 učencev. Iz Slovenije sva se je udeležili Antonija Miklavčič-Jenič, prof. in Helena Jordan, prof. Potovanje in delo je potekalo po urniku, ki ga je gostujoča država pripravila za vse sodelujoče. Že prve dni je učence čakala pomembna naloga, izbira logotipa celotnega projekta. Vsaka država je predstavila dve ideji. Izmed vseh je logotip našega učenca Jana Tisovca dosegel daleč največ glasov in predstavlja logotip celotnega projekta. Za tako prepričljivo zmago Janu iskreno čestitamo. V okviru projekta smo si tudi ogledali mesto Odense. Gostujoči učenci so v vlogi vodičev razkazali  Andersenovo mesto. V njem imajo označeno Andersenovo pot (stopinje po pločniku), ki nas vodi od rojstne hiše do hiše, kjer je pisatelj stanoval. Na poti je veliko skulptur, ki prikazujejo like iz njegovih pravljic. Spoznavali smo dansko kulturo in zgodovino, si ogledali nacionalno televizijo, njihovo šolo,  preizkusili tradicionalne jedi, se družili z učenci in učitelji, analizirali rezultate ankete o branju novic in načrtovali delo za mobilnost na Slovaško v aprilu. V sredini marca pa so se razmere v vseh evropskih državah še zaostrile. V kratkem času so se morale šole prilagoditi novemu načinu dela – učenje na daljavo. Delo znotraj projekta smo prestavili na ugodnejši čas, prav tako pa tudi vse mobilnosti. Zelo nam je žal devetošolcev, ki so veliko vložili v projekt, pa se niso mogli udeležiti nobene mobilnosti. Načrt mobilnosti  v šolskem letu 2020/2021 se bo spremenil. Upam, da se bodo vse mobilnosti lahko izvedle. Učenci, ki so sedaj v 7. ali 8. razredu, bodo imeli možnosti sodelovati v projektu in se udeležiti mobilnosti. Vsekakor je to odlična priložnost spoznavati pouk, delo in življenje šole v tujini, kulturo in življenje ljudi, zgodovino … in se izpopolnjevati v jeziku ter samostojnosti.

 Vodja projekta, Antonija Miklavčič-Jenič, prof. in

Helena Jordan, prof.

Obvestilo o dodatnih navodilih MIZŠ na temo ocenjevanja znanja v času epidemije

Spoštovani starši,

slovenske osnovne šole so prejšnji teden prejele dodatna navodila MIZŠ o izvajanju preverjanja in ocenjevanja znanja v času prekinitve pouka v šoli in sklep ministrstva, ki šolam omogoča odstopanje od trenutno veljavnih določil Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli.

Verjamem, da ste veliko informacij o odločitvi MIZŠ izvedeli že iz medijev, zato bi vam zaradi lažjega razumevanja in boljše preglednosti želela predstaviti najpomembnejše in ključne informacije.

 • V mesecu aprilu se ocenjevanje znanja ne izvaja. Izvajajo se lahko utrjevanje, preverjanje znanja in priprava na kasnejše ocenjevanje znanja.
 • Ocenjevanje učenčevega znanja se izvaja pretežno v mesecu maju ter juniju, pri čemer se bomo junija bolj posvečali popravljanju ocen ter oblikovanju zaključnih ocen.
 • Ocenjevanje znanja se izvaja javno (v prisotnosti sošolcev ali drugih oseb) ali izjemoma v času pouka na daljavo tudi individualno (brez drugih navzočih).
 • Pri predmetih, ki se poučujejo eno ali dve uri tedensko, je dovolj, da se v celem letu pridobita vsaj dve oceni. Pri predmetih, ki so tedensko na urniku trikrat ali večkrat, je na letni ravni potrebno pridobiti vsaj tri ocene.
 • Vsak učenec mora imeti v II. ocenjevalnem obdobju vsaj eno oceno, ki je lahko pisna ali ustna. Ocenjen je lahko največ dvakrat.
 • Če je učenec v času od 1. 2. 2020 do 16. 3. 2020 že pridobil oceno, je lahko opravičen nadaljnjega ocenjevanja pri tem predmetu.
 • Pred ocenjevanjem znanja morajo strokovni delavci izvesti preverjanje znanja na način, ki bo podoben kasnejšemu ocenjevanju znanja.
 • Ocenjevanje znanja je lahko pisno ali ustno. Pri ocenjevanju se upošteva učenčevo delo v času pouka na daljavo, njegovo sodelovanje in izkazovanje konstantnega napredka, ki je posledica rednega dela. Strokovni delavci se lahko prav tako odločijo za iskanje alternativnih načinov pridobivanja ocen, kjer je to mogoče, v obliki referatov, likovnih in drugih izdelkov, govornih nastopov, plakatov in podobno.
 • O ocenjevanju znanja morajo biti pravočasno obveščeni učenci in starši. Prav tako morajo biti oboji seznanjeni o natančnem času, načinu, ciljih in kriterijih ocenjevanja. Učenec mora dobiti povratno informacijo o oceni.
 • V času pouka na daljavo ali morebitne vrnitve na šolo bomo ocenjevanje izvajali izključno napovedno.
 • Učenec, ki bi mu grozila negativna ocena pri posameznem predmetu, bo dobil priložnost, da oceno popravi še pred zaključkom šolskega leta.
 • Glavno težo pri oblikovanju zaključne ocene bodo imele ocene, pridobljene pred 16. 3. 2020.
 • V šolskem letu 2019/2020 ne velja zakonsko določilo, da mora biti ustnih ocen enako število ali več kot pisnih.
 • Učencem 7. in 8. razredov, ki bi imeli ob koncu šolskega leta do 3 zaključene negativne ocene, se bo omogočilo opravljanje popravnih izpitov v dveh rokih za opravljanje popravnih izpitov v času poletnih počitnic ter dodatnem tretjem roku v času med 11. in 18. 9. 2020.
 • Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razredov se v šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedlo.

Vsekakor se bomo na šoli potrudili, kot smo se vselej, da bomo imeli pred očmi naše učence in zasledovali njihovo največjo korist. Zavedamo se, da živimo v neobičajnem času, v katerem vladajo izredne razmere, in da moramo zato naša pričakovanja ustrezno prilagoditi.

Ključno je, da učenci ohranjajo stalni stik s šolo, z razredniki in učitelji posameznih predmetov, da lahko sprotno in nemoteno spremljamo njihovo delo in napredek. Na ta način bomo tudi najlažje pridobili ocene, kjer bo to potrebno. V kolikor bi imeli kakršnekoli težave, ki vam oz. vašim otrokom to onemogočajo, vas vljudno prosim, da nas o tem obvestite. Potrudili se bomo, da bodo učenci dobili priložnost, da se dokažejo z delom, ki so ga opravili v času prekinitve rednega dela v šoli, in da bodo šolsko leto uspešno zaključili. Vas pa prosimo, da nam in vašim otrokom še naprej stojite ob strani, saj bomo le skupaj lahko kos prihajajočim izzivom.

V upanju, da vam bodo predstavljene informacije v pomoč pri bodrenju vaših otrok, ki so zagotovo v skrbeh in negotovosti glede ocenjevanja in zaključevanja šolskega leta, bi vam želela sporočiti še to, da ocene v tem trenutku niso najpomembnejše. Tega se vsi strokovni delavci zavedamo, zato se bomo potrudili, da bo prihajajoči čas kar se da vzpodbuden za otroke, ki so sami po sebi in ne po svoji lastni krivdi izkusili že veliko neprijetnega v času trajanja epidemije. V  prihajajočem šolskem letu bomo poskrbeli, da čim prej pokrpajo luknje v znanju in izpuščene učne teme. Prepričana sem, da nam bo to skupaj uspelo, saj si naši učenci, vaši otroci, to zaslužijo.

Mesec april se zaključuje s prvomajskimi počitnicami. Namenjene naj bodo počitku in morda dopolnjevanju tega, česar učenci do počitnic še niso uspeli postoriti. Verjamem pa, da bodo počitnice dobrodošle tudi za vas, da vsaj za kakšen dan tudi vi odložite skrb, ki jo posvečate šoli in šolskemu delu vaših otrok.

Ostanite zdravi vi in vaši najbližji.

ravnateljica Andreja Koščak, prof.