Select Page

 

PROJEKT ERASMUS +

BODIMO KREATIVNI IN SE UČIMO Z UMETNOSTJO 

Vodja projekta: mag. Urška Bučar, prof.

Mednarodni Erasmus+ projekt Bodimo kreativni in se učimo z umetnostjo bo, kot je bilo načrtovano, potekal naprej tudi v šolskem letu 2020/2021. Zaradi izrednih razmer bomo z neuresničenimi aktivnostmi in rednimi načrtovanimi šolskimi in sodelovalnimi dejavnostmi nadaljevali v tem šolskem letu, pri tem pa bomo upoštevali aktualne razmere in priporočila, povezana z varovanjem našega zdravja.

Še vedno bo vodilo projekta dvig kakovosti našega dela v šolskem prostoru na nivoju učiteljev, učencev in vodstva šole. Izhajajoč iz pridobljenih znanj in izkušenj v preteklem šolskem letu bomo učitelji v osebne letne delovne načrtov vnesli predloge za vpeljevanje novih metod in oblik poučevanja, podprtih z umetnostjo, ki bodo vsebovale tudi gib, glasbo, film, petje, medije, uporabo IKT, omogočale tudi kreativne oblike morebitnega dela na daljavo in spodbujale predvsem izkustveno učenje. Dvig kakovosti našega dela bomo dosegli z vpeljevanjem projektnih aktivnosti v ure rednega pouka, razširjenega programa (posodobljen program dela, raznolike interesne dejavnosti, dnevi dejavnosti), dela z nadarjenimi učenci ter učenci s posebnimi potrebami. 

Veliko vlogo bo imelo vodstvo, ki bo, glede na analizo stanja v šolah po prvem letu delovanja projekta, pripravilo smernice za kakovostno vodenje zavoda in bo nudilo spodbudno okolje tako za učitelje kot za učence. Vodstvo bo v skladu s cilji projekta spodbujalo vpeljavo novih metod poučevanja v osebne letne delovne načrte in izvedbo pouka.

V lanskem šolskem letu smo zaradi razmer v svetu izvedli le eno mobilnost projekta. V kolikor bodo razmere dopuščale, bomo načrtovane mobilnosti izvajali v tem šolskem letu. Ne glede na možnost njihove izvedbe bomo načrtovali tematske sodelovalne aktivnosti med partnerji v projektu. Le te se bodo izvajale med učitelji in med učenci z namenom izmenjave gradiv, idej za učenje in poučevanje, skupnega raziskovanja in medsebojnega tutorstva. Vključevale bodo uporabo učinkovitih metod dela pri pouku, hospitacije učiteljev in učencev, praktične delavnice za učence, virtualna srečanja, izdelavo aplikacij, animacij, aktivnosti za spodbujanje medsebojne komunikacije in ustvarjalnosti med učitelji, vodstvom šol in med učenci.

Nastala gradiva, primere dobre prakse in nasvete za učenje bomo delili preko dogovorjenega medija in bodo dostopna učiteljem in učencem.  Prav tako bomo aktivnosti projekta predstavljali na šolskih javnih prireditvah, ob priložnostnih srečanjih z učitelji drugih šol (preko ostalih šolskih projektov), v sredstvih javnega obveščanja in na različnih konferencah.

(Skupno 266 obiskov, današnjih obiskov 1)