Skoči na glavno vsebino

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 1. Osnovni podatki o katalogu
 2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
 3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi organ razpolaga
 4. Stroški posredovanja informacij
 5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda

 

Osnovna šola Dolenjske Toplice

Pionirska cesta 35

8350 Dolenjske Toplice

Telefon: 07 38 45 200

E-naslov: os.dolenjske-toplice@os-dt.si

Odgovorna uradna oseba Andreja Koščak, prof., ravnateljica
Datum objave kataloga september 2022
Datum zadnje spremembe kataloga september 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu https://www.os-dt.si/

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda osnovnošolsko izobraževanje
Seznam notranjih organizacijskih enot /
Ustanovitev Osnovna šola Dolenjske Toplice je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki je bila ustanovljena z odlokom občine Dolenjske Toplice, datum sprejetja 14. 9. 1999, objavljeno v  Uradnem listu RS št. 78/1999 https://www.e-obcina.si/objava/121374
Kontaktni podatki uradne osebe, pristojni za posredovanje informacij javnega značaja

Odgovorna uradna oseba

 

Andreja Koščak, prof., ravnateljica

Osnovna šola Dolenjske Toplice

Pionirska cesta 35

8350 Dolenjske Toplice

Telefon: 07 38 45 202

E-naslov: andreja.koscak@os-dt.si

Državni predpisi Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja na povezavi https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/#e27176
Predpisi lokalnih skupnosti Povezava do spletne strani občine Dolenjske Toplice
Seznami predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/
Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Splošni akti zavoda

 

–       Letni delovni načrt šole (LDN)

–       Poročilo LDN za preteklo šolsko leto

–       Vzgojni načrt

–       Pravila šolskega in hišnega reda

–       Načrt šolskih poti

NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZ. SEZNAM POSAMEZNIH DOKUMENTOV
 

–       Odlok o ustanovitvi

–       Pravilnik o računovodstvu

–       Pravila šolske prehrane

–       Pravila šolskega sklada

–       Pravila o dodelitvi statusa športnika

–       Urniki učencev za tekoče šolsko leto

–       Šolski koledar za tekoče šolsko leto

–       Interni pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada

–       Pravila za subvencioniranje šole v naravi

–       Pravilnik za subvencioniranje šolske prehrane

–       Prijavnica OPB/ID

–       Soglasja staršev

–       Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

–       Akt o sistematizaciji delovnih mest

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi organ razpolaga

  Dostop do informacij

  https://www.os-dt.si/

  ali:

  –       v poslovnem času na sedežu šole (po predhodni najavi),

  –       na uradni elektronski naslov.

  Dostop na podlagi zahteve

  –       zahteva, podana ustno na zapisnik,

  –       pisna zahteva po pošti,

  –       vložitev zahteve po elektronski pošti.

   4. Stroški posredovanja informacij

  Stroški posredovanja informacij Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

   5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

  Samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji v pripravi

   

  Dostopnost