Select Page

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv: Osnovna šola Dolenjske Toplice
Sedež: Pionirska cesta 35
Pošta: 8350 Dolenjske Toplice
Telefon: (07) 384 52 00
Faks: (07) 384 52 10
E-pošta: os.dolenjske-toplice@guest.arnes.si
Ravnateljica javnega zavoda: Andreja Koščak, prof.
Odgovorna uradna oseba: Andreja Koščak, prof.
Datum prve objave kataloga: 11.03.2009
Datum zadnje spremembe kataloga: 02.02.2012
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://193.2.241.107/sola/
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Delovno področje javnega zavoda

Organi javnega zavoda: Svet zavoda, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, strokovni organi, svet staršev

Ravnateljica: Andreja Koščak, prof.
Telefon: (07) 384 52 02
E-pošta: os.dolenjske-toplice@guest.arnes.si

Pomočnik ravnateljice: mag. Mihael Potočar, prof.
Telefon: (07) 384 52 03

Svetovalna delavka: mag. Helena Arzenšek Krajačič
Telefon: (07) 384 52 12

Tajništvo šole: Suzana Turk
Telefon: (07) 384 52 00
Faks: (07) 384 52 10

Računovodstvo: Suzana Čolić, Zvonka Božič
Telefon: (07) 384 52 13

Seznam notranjih organizacijskih enot: Vrtec Gumbek v osnovni šoli Dolenjske Toplice

Organigram

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Andreja Koščak, prof.
Naslov: Pionirska cesta 35, 8350 Dolenjske Toplice
Telefon: (07) 384 52 02
E-pošta: os.dolenjske-toplice@os-dt.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti
Predpisi lokalne skupnosti
Splošni akti javnega zavoda
Predpisi EU

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda
Predlogi splošnih aktov zavoda
2.e Seje sveta javnega zavoda
Seje sveta javnega zavoda
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:
– letni delovni načrt
– poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta
– pravila in drugi akti zavoda
 
2.g Seznam vrst upravnih postopkov
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:1. Osnovna šola v upravnem postopku odloča o vpisu, prestopu, prešolanju, odložitvi šolanja, oprostitvi sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedi obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusu učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in o dodelitvi sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki).Normativna podlaga: 60.a člen Zakona o osnovni šoli2. Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila
Javno naročanje po ZJN2 – Portal javnih naročil
Drugi javni razpisi/naročila
Razpisi delovnih mest
 
Druge objave
2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja
 
Seznam evidenc
2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
 
Ime informatizirane zbirke:
Kratek opis namena zbirke:
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:
 
Dostop do zbirke:
2.k Druge informacije javnega značaja
Novice o delovanju javnega zavoda:
Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:
 
 
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:
– osebni dostop na sedežu javnega zavoda
– dostop po elektronski poti
– dostop na podlagi zahteve
– neformalna zahteva:
– ustna zahteva
– preko telefona
– po elektronski poti
– formalna zahteva:
– zahteva podana ustno na zapisnik
– pisna zahteva po pošti
– vložitev zahteve po elektronski pošti

– zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslovDostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

 
4. STROŠKOVNIK IN CENIK
Cena za posredovanje informacij javnega značaja:
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).
V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.Stroškovnik za storitve posredovanja informacij javnega značaja
(Skupno 468 obiskov, današnjih obiskov 1)