MEDNARODNI PROJEKTI 2021/2022

Vodja projekta: Antonija Miklavčič-Jenič, prof.

SPLETNA STRAN PROJEKTA: http://project-nemesis.online/

POVEZAVA DO SPLETNE STRANI: https://soladolenjsketoplice.splet.arnes.si/erasmus-2-prispevki/

PRISPEVKI UČENCEV:

Delo v projektu Erasmus + timu Novi mediji v demokratični družbi je v šolskem letu 2020/2021 zaznamovala epidemiološka slika. Vse napovedane mednarodne mobilnosti so bile prestavljene na šolsko leto 2021/2022.

Izvajanje projekta smo podaljšali še za 6 mesecev. Projekt se bo tako končal v septembru 2022.

V šolskem letu 2021/2022 bomo delali po načrtu, ki smo ga pripravili tekom načrtovanja projekta, torej nadaljevali bomo z aktivnostmi ter mobilnostmi, ki so bile odpovedane, seveda, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale. Predvsem bi radi (takoj, ko bo mogoče) izvedli mobilnost na Slovaško, v začetku decembra v Nemčijo, v letu 2022 na Portugalsko in do konca šolskega leta še zadnjo mobilnost v Slovenijo.

Dejavnosti, ki se bodo izvajale, bodo vezane na naslednje vsebine: Resnične in lažne novice, Ena novica, različna zgodba, Kako sodelovati v demokratičnih procesih skozi socialne medije. Dejavnosti bomo izvajali med poukom, v dnevih dejavnosti, na interesnih dejavnostih …

V mesecu maju bomo pripravili mednarodno mobilnost učiteljev v Slovenijo. Tema mobilnosti bo pripraviti evalvacijo in zaključno poročilo o projektu. Gostom pa bomo razkazali tudi našo ožjo in širšo okolico, zgodovino, lepote ter kulinariko Slovenije.

Še naprej bomo spodbujali sodelovalno delo učencev in učiteljev tudi preko virtualnega okolja. Vsa gradiva, ki bodo v projektu nastala, bodo dostopna na spletni strani šole in projekta.

Vodja projekta: mag. Urška Bučar, prof.

Mednarodni Erasmus+ projekt Bodimo kreativni in se učimo z umetnostjo bo, kot je bilo načrtovano, potekal naprej tudi v šolskem letu 2021/2022. Zaradi izrednih razmer bomo z neuresničenimi aktivnostmi in rednimi načrtovanimi šolskimi in sodelovalnimi dejavnostmi nadaljevali v tem šolskem letu, pri tem pa bomo upoštevali aktualne razmere in priporočila, povezana z varovanjem našega zdravja.

Vodilo projekta še vedno bo dvig kakovosti našega dela v šolskem prostoru na nivoju učiteljev, učencev in vodstva šole. Izhajajoč iz pridobljenih znanj in izkušenj v preteklem šolskem letu bomo učitelji v osebne letne delovne načrte vnesli predloge za vpeljevanje novih metod in oblik poučevanja, podprtih z umetnostjo, ki bodo vsebovale tudi gib, glasbo, film, petje, medije, uporabo IKT, omogočale kreativne oblike morebitnega dela na daljavo in spodbujale predvsem izkustveno učenje. Dvig kakovosti svojega dela bomo dosegli z vpeljevanjem projektnih aktivnosti v ure rednega pouka, razširjenega programa (posodobljen program dela, raznolike interesne dejavnosti, dnevi dejavnosti), dela z nadarjenimi učenci ter učenci s posebnimi potrebami. Vodstvo bo v skladu s cilji projekta spodbujalo vpeljavo novih metod poučevanja v osebne letne delovne načrte in izvedbo pouka.

V lanskem šolskem letu smo zaradi slabe epidemiološke slike izvedli tri virtualne mobilnosti projekta. Če bodo razmere dopuščale, bomo načrtovani dve mobilnosti izvedli v živo v tem šolskem letu. Ne glede na možnost njihove izvedbe bomo načrtovali tematske sodelovalne aktivnosti med partnerji v projektu. Te se bodo izvajale med učitelji in med učenci z namenom izmenjave gradiv, idej za učenje in poučevanje, skupnega raziskovanja in medsebojnega tutorstva. Vključevale bodo uporabo učinkovitih metod dela pri pouku, hospitacije učiteljev in učencev, praktične delavnice za učence, virtualna srečanja, izdelavo aplikacij, animacij, aktivnosti za spodbujanje medsebojne komunikacije in ustvarjalnosti med učitelji, vodstvom šol in med učenci.

Nastala gradiva, primere dobre prakse in nasvete za učenje bomo delili preko dogovorjenega medija in bodo dostopna učiteljem in učencem. Nameravamo pripraviti tudi srečanje za javnost, na katerem si bomo izmenjali svoje ideje, pridobljene na mobilnostih, in gradiva prisotnih udeležencev. Prav tako bomo aktivnosti projekta predstavljali na šolskih javnih prireditvah, ob priložnostnih srečanjih z učitelji drugih šol (preko ostalih šolskih projektov), v sredstvih javnega obveščanja in na različnih konferencah.