PREDNOSTNA NALOGA 2022/2023

 

VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE

Vodja: Andreja Koščak, prof., ravnateljica

Učno okolje je pomemben dejavnik v učenčevem razvoju. Z oblikovanjem fizično in psihološko varnega in spodbudnega okolja lahko strokovni delavec učencem ponudi različne priložnosti za učenje in jih tako spodbuja za učenje s samostojnim raziskovanjem, raziskovanjem v skupini, igro, dostopom do različnih virov, interakcijo z drugimi otroki in z odraslimi.

Za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju je bistveno, da poznajo otrokov razvoj. Spodbudno učno okolje vpliva na kognitivni, socialni, čustveni in gibalni razvoj otrok. Naloga nas – strokovnih delavcev – pa je, da tako varno okolje tudi zagotavljamo. Učenje je produktivnejše, če naši udeleženci niso pasivni, ampak imajo možnost samostojnega razmišljanja in raziskovanja. Pomembno je, da se otroke čustveno in miselno aktivira, ker je znanje, ki ga tako pridobimo, trajnejše, in ga lahko uporabimo v vsakdanjih okoliščinah.

Teme, veščine in znanja, ki jih bomo razvijali in vključevali v naše delo v prihodnjem šolskem letu, so prednostno naravnane in povezujejo vrtec in šolo z naslednjimi vsebinami:

  • moteče vedenje želeno vedenje, kjer bomo največ pozornosti namenili ravnanju ob motečem vedenju učenca in posledično strategijam spodbujanja želenega vedenja,
  • čuječnost, ki jo bomo vzbujali z vajami čuječnosti,
  • občutek lastne vrednosti bomo spodbujali z delavnicami »To sem jaz« in »Dobro sem«.

50 LET OSNOVNE ŠOLE DOLENJSKE TOPLICE

Vodja: Mojca Kranjc, prof.

Smo v šolskem letu, ko mineva 50 let od začetka gradnje Osnovne šole Dolenjske Toplice, zato bomo v tem letu izpeljali aktivnosti, ki bodo utrip preteklosti in sedanjosti približale staršem, otrokom in občanom.

Aktivnosti se bodo izvajale pri pouku, interesnih dejavnostih, projektih in sobotni šoli. V proces izobraževanja bomo vključili sodelovanje z nekdanjimi delavci in učenci šole, ki bodo tako nam, učiteljem, kot učencem predstavili svoje spomine in življenjske izkušnje.

Ker sodobna tehnologija omogoča, da trenutek nekega časa ujamemo na filmski trak, bomo naredili intervjuje z osebnostmi, ki so s svojim delom na tej šoli pustili sled tistega časa.

Tako doma kot v šolski zgradbi se nahaja veliko knjig, učnih pripomočkov, starih zvezkov, oblačil, ki segajo v sedemdeseta leta, zato bomo mesečno organizirali tematske razstave, ki si jih bodo lahko ogledali učenci, starši in zunanji obiskovalci.

Zbrane vtise obiskovalcev, nekdanjih delavcev šole bomo zbrali in predstavili v zborniku, ki bo izšel ob tej priložnosti.

Z aktivnostmi bomo zaključili v naslednjem šolskem letu, in sicer oktobra 2023, ko bo izpeljana prireditev ob 50. obletnici otvoritve šolske zgradbe s spremljajočimi razstavami.