PROJEKTI 2022/2023

Prednovoletni bazar

Vodja: Helena Jordan, prof.

V prvem tednu decembra, predvidoma 1. 12. 2022, bodo učenci in učitelji za starše in občane pripravili prednovoletni bazar. Potekal bo v šolski telovadnici, v primeru omejitev druženja pa  na zunanjih površinah šole. Popestrili ga bomo z nastopi naših učencev, s kotički za druženje in prigrizki. Tudi okolico šole bomo obogatili z dekoracijo iz naravnih materialov, z lučkami in lampijoni, ki smo jih izdelali v preteklem šolskem letu.

Vsebinsko bo zasnovan v dveh delih:

  • tradicionalni bazar s pestro ponudbo izdelkov, s katerimi si polepšamo praznične dni,
  • prodaja izdelkov posameznih oddelčnih skupnosti, ki jih bodo učenci in učitelji izdelali pri razrednih urah in na podjetniškem dnevu.

Pri ustvarjanju bo poudarek na oblikovanju izdelkov iz naravnih materialov. Namen vseh praktičnih dejavnosti je, da učenci svoja znanja o gradivih in njihovi obdelavi uporabijo pri izdelavi dekorativnih in uporabnih izdelkov, ki jih predstavijo širši javnosti. Pri oblikovanju izdelkov učenci izražajo svojo osebno ustvarjalnost, oblikujejo čut za estetiko, navajajo se na kulturno obnašanje in enakovredno delitev dela v skupini ter na ekonomično uporabo materiala. Zavedajo se pomena uporabe naravnih materialov za izdelavo izdelkov in znajo svoje delo ter izdelke kritično ovrednotiti.

Valeta

Vodji: Dejan Žnideršič, prof., Vesna Kastelic, prof.

V četrtek, 15. 6. 2023, bomo z devetošolci organizirali zaključno prireditev – valeto, ki je vrhunec devetletnega šolanja, odraščanja in druženja. Priprave na prireditev bodo potekale med celim šolskim letom, mednje pa sodijo organizacija plesnega tečaja, priprave na slovo od šole ter organizacija same valete. V projekt bomo vključili vse učence, ki jim bova pomagala oba razrednika, za pomoč pa bomo prosili še druge učitelje. Namen prireditve je predstaviti generacijo šoli in staršem, podeliti priznanja in nagrade ter se posloviti ob zaključku devetletnega osnovnega šolanja.

Zaključna prireditev

Vodji: Ana Marija Resnik, prof., Jasmina Metelko

Ob zaključku šolskega leta 2022/2023 bomo izvedli prireditev, katere del bo proslava ob dnevu državnosti. Prireditev bo vsebovala kulturni program in podelitev priznanj in nagrad. V sklopu prireditve bodo na stojnicah predstavljene dejavnosti, ki bodo na šoli potekale med celim šolskim letom.

Students’ act

Vodja: Dejan Žnideršič, prof. 

Predvidoma v maju 2023 bomo pripravili krajšo prireditev v obliki muzikala, v katerem bodo nastopali učenci naše osnovne šole. Učitelji bodo konec septembra pripravili avdicijo, na kateri bodo izbrali sodelujoče učence. Učitelji se bodo tako preizkusili na področju učenja petja, vodenja plesa, dramaturgije in odrske postavitve, učenci pa bodo pokazali svoje talente v petju in nastopanju. Sodelovali bomo s šolskim pevskim zborom ter plesnimi skupinami, predstava pa se bo v celoti povezovala z angleščino, saj bo muzikal izveden v angleškem jeziku. S tem projektom želimo spodbuditi učence k spretnejšemu izražanju v tujem jeziku na drugačen način od tistega, ki so ga vajeni v šolskih klopeh. Prav tako se bodo lahko preizkusili v umetnostni zvrsti, ki združuje različne načine umetniškega izražanja, kot so glas, gib, interpretacija, zato je ta gledališka oblika vse bolj priljubljena tudi med mladimi.

NA-MA POTI (NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)

Vodja: Danica Petric, prof. 

Naš VIZ sodeluje v projektu NA-MA POTI kot razvojni VIZ. V projektu udejanjamo strategije prožnih oblik učenja. Prožne oblike učenja so oblike poučevanja in učenja, ki razvijajo/nadgrajujejo obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomorejo k dvigu splošnih kompetenc učencev, kot so pismenost, večjezičnost, matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca, digitalna kompetenca, podjetnost, osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna zavest in izražanje, hkrati pa pri učencih razvijajo tudi ustvarjalno in inovativno reševanje problemov, kritično mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost in odgovornost. Uspešno izvedena strategija obsega celovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta NA-MA POTI, kar se udejanja na petih področjih, in sicer na didaktičnem, organizacijskem področju ter s premišljeno uporabo digitalnih tehnologij, z vključitvijo strategij v krovne dokumente in z izvajanjem strategije.

 

Projekt NA-MA POTI traja do konca oktobra 2022. V tem času bomo dokončali obveznosti v projektu. Po zaključku projekta bomo spoznanja in strokovne rešitve projekta vnašali v našo poučevalno prakso.