Select Page

PROJEKTI 2020/2021

Dan odprtih vrat 

Vodja: Dejan Žnideršič, prof. 

Dan odprtih vrat bo skupaj z zaključno prireditvijo (zaključnim roditeljskim sestankom) potekal junija 2021. Naša šola bo na stojnicah predstavila projekte, šolske in interesne dejavnosti.

Prednovoletna prireditev

Vodji: Dejan Žnideršič, prof., mag. Urška Bučar, prof. 

Pripravili bomo prednovoletno prireditev, na kateri se bodo predstavili naši učenci. V svojih predstavitvah in na nastopih bodo pokazali svoje pevske, plesne, dramske in ostale talente. Predstavili se bodo tudi z različnimi vsebinami, ki jih bodo spoznali in obravnavali pri pouku in so vsebinsko in izvedbeno povezane z obema Erasmus+ projektoma. Prireditev bomo izvedli v decembru 2020 v obliki, ki bo omogočala predstavitev pred širšo javnostjo.

Prednovoletni bazar

Vodja: Helena Jordan, prof.

V prvem tednu decembra, v četrtek, 3. 12. 2020, bodo učenci in učitelji za starše in vse ostale občane pripravili prednovoletni bazar. Izpeljali ga bomo na zunanjih površinah šole in obogatili z dekoracijo okolice šole ter prižigom lučk. Vsebinsko bo zasnovan v dveh delih:

  • tradicionalni bazar s pestro ponudbo izdelkov, s katerimi obogatimo praznične dni,
  • prodaja izdelkov posameznih oddelčnih skupnosti, ki jih bodo učenci in učitelji izdelali pri razrednih urah in na podjetniškem dnevu.

Pri ustvarjanju bo poudarek na oblikovanju izdelkov iz naravnih materialov.

Namen vseh dejavnosti je, da učenci svoja znanja o gradivih in njihovi obdelavi uporabijo pri izdelavi dekorativnih in uporabnih izdelkov, ki jih predstavijo širši javnosti.

Skozi oblikovanje izdelkov učenci izražajo svojo osebno ustvarjalnost, oblikujejo čut za estetiko, navajajo se na kulturno obnašanje in enakovredno delitev dela v skupini ter na ekonomično uporabo materiala. Zavedajo se pomena uporabe naravnih materialov za izdelavo izdelkov in znajo svoje delo ter izdelke kritično ovrednotiti.

NA-MA POTI (NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)

Vodja: Danica Petric, prof. 

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki z vključevanjem novih tehnologij pripomorejo k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti otrok, učencev in dijakov od vrtcev do osnovnih in srednjih šol. Preko projekta tako učitelji kot tudi učenci izboljšujejo odnos do matematike in naravoslovja.

Med dosedanjim delom na projektu smo razvili in zapisali definicijo matematične in naravoslovne pismenosti za potrebe projekta ter umetno sestavili gradnike, podgradnike ter opisnike, ki podpirajo definicijo. Prav tako smo zapisali in izvajali primere dejavnosti, ki pokrivajo prvi in drugi gradnik matematične in naravoslovne pismenosti. Same primere dejavnosti, ki temeljijo na prvem in drugem gradniku, smo zapisali in izvajali člani projektnega tima.

V šolskem letu 2020/2021 bo glavni cilj projekta zapisati in izvajati primere dejavnosti, ki pokrivajo tretji gradnik matematične in naravoslovne pismenosti. Projektni tim bo tekom šolskega leta spoznal značilnosti tretjega gradnika, njegovih podgradnikov in opisnikov. Primere dejavnosti bodo najprej zapisali in izvajali člani projektnega tima, kasneje pa vsi učitelji naravoslovja in matematike. Med šolskim letom bo projektni tim predstavil svoje delo tudi ostalim učiteljem na šoli.

PROMISE (Promoting Inclusion in Society through Education – Professional dilemmas in practice)

Vodja: mag. Helena Arzenšek Krajačič, prof.

Projekt PROMISE je triletni mednarodni projekt pod okriljem Zavoda RS za šolstvo, ki deluje v smeri širjenja procesa profesionalnega učenja in preseganja okvirov lastne šole. Cilj je spodbujati profesionalno učenje, usmerjeno k reševanju pedagoških dilem, s katerimi se srečujejo učitelji, ki delujejo v kompleksnih okoliščinah.

Ideja projekta PROMISE gradi na cilju, kako preseči meje na različnih področjih vzgoje in izobraževanja, ki so si ga zastavili partnerji iz šestih evropskih držav. Slovenija si je za cilj zastavila razvijanje profesionalnih mrež med šolami z namenom spodbujanja prenosa znanja in izkušenj ter ohranjanja dobrih praks. Izziv nam predstavlja vprašanje, kako doseči trajnost pridobljenega znanja, ki si ga šole pridobijo v različnih projektih, v katerih sodelujejo. Naša šola je k sodelovanju povabila sosednjo šolo, OŠ Vavta vas. Z njimi bomo izpeljali proces mreženja, tako da jim bomo ponudili svoje izkušnje ter od njih dobili njihove. Skupaj se bomo povezovali še s štirimi drugimi šolami iz Slovenije, ki so vključene v projekt. Znotraj kolektiva bomo mreženje izpeljali v obliki kolegialnega povezovanja in izmenjave gradiv, izkušenj, idej.

Valeta

Vodji: Gašper Štih, prof., Helena Jordan, prof.

V ponedeljek, 14. 6. 2021, bomo z devetošolci organizirali zaključno prireditev – valeto. Priprave na prireditev bodo potekale skozi celo šolsko leto. Sem sodi organizacija plesnega tečaja, priprave na slovo od šole ter organizacija same valete. V projekt bomo vpeli vse učence, pri čemer bova pomagala oba razrednika in po potrebi še drugi učitelji. Namen prireditve je predstaviti generacijo šoli in staršem, podeliti priznanja in nagrade ter se posloviti ob zaključku devetletnega osnovnega šolanja.

Zaključna prireditev

Vodja: Maja Klakočar, prof. 

V letošnjem šolskem letu bomo v juniju 2021 izvedli zaključno prireditev (zaključni roditeljski sestanek). Ob tej priložnosti bomo predstavili dejavnosti in projekte, ki so se odvijali na šoli v tem šolskem letu. Podelili bomo srebrna in zlata priznanja ter knjižne nagrade za dosežke do desetega mesta na državnem tekmovanju, razglasili naj športnika in naj športnico šole ter naj športni razred. Prireditev bo potekala na zunanjih šolskih površinah v obliki sejma (stojnice), kjer se bodo predstavile posamezne dejavnosti. Podelitev se bo odvijala na osrednjem prireditvenem prostoru (oder).

Trajnostna mobilnost v osnovnih šolah

Vodja: Katja Bučar, prof.

V letošnjem šolskem letu bomo sodelovali v projektu Trajnostna mobilnost v osnovnih šolah. Cilj projekta je prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok in njihovih bližnjih v smeri trajnostne mobilnosti (premagovanje razdalj peš, s kolesom, javnim prevozom ali na način skupne vožnje z osebnim avtomobilom), posledično pa k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev in osnovnih šol, k zmanjšanju okolijskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.

V namen spodbujanja prihodov/odhodov otrok v šolo na trajnostni način bomo v tem šolskem letu v času Evropskega tedna mobilnosti izvedli enotedensko aktivnost Gremo peš s kokoško Rozi. Cilj aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi je povečanje prihodov otrok v šolo na trajnosten način za 7 % glede na izhodiščno vrednost. Skozi celotno šolsko leto bomo v okviru pouka izpeljali različne dejavnosti v povezavi s trajnostno mobilnostjo.

(Skupno 403 obiskov, današnjih obiskov 1)