Select Page

PREDNOSTNA NALOGA 2020/2021

ERASMUS+: BODIMO KREATIVNI IN SE UČIMO Z UMETNOSTJO 

Vodja: mag. Urška Bučar, prof. 

Mednarodni Erasmus+ projekt Bodimo kreativni in se učimo z umetnostjo bo, kot je bilo načrtovano, potekal naprej tudi v šolskem letu 2020/2021. Zaradi izrednih razmer bomo z neuresničenimi aktivnostmi in rednimi načrtovanimi šolskimi in sodelovalnimi dejavnostmi nadaljevali v tem šolskem letu, pri tem pa bomo upoštevali aktualne razmere in priporočila, povezana z varovanjem našega zdravja.

Še vedno bo vodilo projekta dvig kakovosti našega dela v šolskem prostoru na nivoju učiteljev, učencev in vodstva šole. Izhajajoč iz pridobljenih znanj in izkušenj v preteklem šolskem letu bomo učitelji v osebne letne delovne načrtov vnesli predloge za vpeljevanje novih metod in oblik poučevanja, podprtih z umetnostjo, ki bodo vsebovale tudi gib, glasbo, film, petje, medije, uporabo IKT, omogočale tudi kreativne oblike morebitnega dela na daljavo in spodbujale predvsem izkustveno učenje. Dvig kakovosti našega dela bomo dosegli z vpeljevanjem projektnih aktivnosti v ure rednega pouka, razširjenega programa (posodobljen program dela, raznolike interesne dejavnosti, dnevi dejavnosti), dela z nadarjenimi učenci ter učenci s posebnimi potrebami.

Veliko vlogo bo imelo vodstvo, ki bo, glede na analizo stanja v šolah po prvem letu delovanja projekta, pripravilo smernice za kakovostno vodenje zavoda in bo nudilo spodbudno okolje tako za učitelje kot za učence. Vodstvo bo v skladu s cilji projekta spodbujalo vpeljavo novih metod poučevanja v osebne letne delovne načrte in izvedbo pouka.

V lanskem šolskem letu smo zaradi razmer v svetu izvedli le eno mobilnost projekta. V kolikor bodo razmere dopuščale, bomo načrtovane mobilnosti izvajali v tem šolskem letu. Ne glede na možnost njihove izvedbe bomo načrtovali tematske sodelovalne aktivnosti med partnerji v projektu. Le te se bodo izvajale med učitelji in med učenci z namenom izmenjave gradiv, idej za učenje in poučevanje, skupnega raziskovanja in medsebojnega tutorstva. Vključevale bodo uporabo učinkovitih metod dela pri pouku, hospitacije učiteljev in učencev, praktične delavnice za učence, virtualna srečanja, izdelavo aplikacij, animacij, aktivnosti za spodbujanje medsebojne komunikacije in ustvarjalnosti med učitelji, vodstvom šol in med učenci.

Nastala gradiva, primere dobre prakse in nasvete za učenje bomo delili preko dogovorjenega medija in bodo dostopna učiteljem in učencem.  Prav tako bomo aktivnosti projekta predstavljali na šolskih javnih prireditvah, ob priložnostnih srečanjih z učitelji drugih šol (preko ostalih šolskih projektov), v sredstvih javnega obveščanja in na različnih konferencah.

ERASMUS+: NOVI MEDIJI V DEMOKRATIČNI DRUŽBI 

Vodja: Antonija Miklavčič-Jenič, prof. 

Delo v projektu se je zaradi izrednih razmer podaljšalo do aprila 2022. Vse dejavnosti in mobilnosti, ki se v šolskem letu 2019/2020 niso izvedle, se bodo izvedle v šolskem letu 2020/2021 in 2021/2022. Način izvedbe bo prilagojen razmeram in vsem varstvenim priporočilom.

V naslednjem šolskem letu bomo iskali lažne novice ter njihove posledice. Spoznali bomo tudi metode ugotavljanja resničnosti novic. Le-te bodo predstavljene vsem učencem v vseh partnerskih šolah. Z enakimi novicami bomo ustvarjali različne zgodbe.

Učenci komunicirajo s sovrstniki preko različnih medijev, e-pošte, uporabljajo pametne telefone in računalnike, zato se bodo ukvarjali tudi z varno rabo interneta. Odgovore bodo iskali pri lokalnih policistih ter drugih strokovnjakih. Seznanili pa se bodo tudi s kršitvami in globami zaradi zlorabe interneta ter z zaščito. Izdelali bodo priročnik, ki bo objavljen na spletnih straneh projekta.

V načrtu je tudi zadnja mobilnost v Slovenijo. O vseh odpadlih mobilnostih se bodo člani projekta ponovno uskladili.

MREŽA BREZOGLJIČNIH ŠOL

Vodji: Špela Murn, mag. prof., Anja Hace, mag. prof.

Ideja za oblikovanje mreže brezogljičnih šol izvira iz nujnosti proaktivnega delovanja vseh vzgojno-izobraževalnih zavodov v smislu okoljevarstvene vzgoje mladostnikov ter iskanja načinov zmanjševanja ogljičnega odtisa vključenih zavodov kot tudi dolgoročnih prihrankov, povezanih z učinki zmanjševanja ogljičnega odtisa. Večina VIZ in lokalnih skupnosti že izvaja mnoge aktivnosti na področju okoljevarstva, le da so te razpršene, nepovezane in ne izhajajo iz potrebe, da bi se s skupnimi dolgoročnimi usmeritvami in strateškim načrtovanjem bistveno zmanjševal ogljični odtis in da bi ob dejavnostih, ki jih zavodi in lokalne skupnosti že izvajajo, krepila proaktivna lastna participacija otrok, staršev, lokalne skupnosti in druge zainteresirane javnosti. Varovanje okolja je namreč globalen izziv.

Septembra 2020 projekt uradno pričnejo pilotni VIZ, med katerimi je tudi OŠ Dolenjske Toplice. Koncept bomo preizkusili in med izvajanjem poročali ter poskrbeli za povratne informacije strokovni skupini, ki bo projekt ovrednotila (pridobitev statusa razvojnega projekta) in ga sproti (letno) posodabljala in dopolnjevala. Po prvem letu izvajanja bomo izdelan koncept ponudili VIZ širom Slovenije (vabilo pristojnih ministrstev), kjer pričakujemo množičen odziv tistih, ki bodo želeli svoja trenutna prizadevanja s področja okoljevarstva nadgraditi in smiselno ter strukturirano v navezavi z lokalno skupnostjo in pristojnimi državnimi institucijami načrtno razvijati postopen prehod na brezogljično družbo. Pri tem bodo sodelujoči zavodi sledili tristopenjskemu sistemu napredovanja v:

  1. manj ogljično šolo,
  2. nizko ogljično šolo,
  3. brezogljično šolo.

Mreža brezogljičnih šol bo tako priložnost za državne službe, lokalne skupnosti, civilne in druge iniciative, društva, združenja, podjetja, inovatorje in posameznike, da prispevajo k aktivni participaciji in sooblikovanju mreže.

Ključni dolgoročni cilji projekta:

  • Sistematično, strukturirano in načrtno povezati vse aktivnosti VIZ, katerih cilj je povezan z okoljevarstvom ter združiti nekatere nepovezane in razpršene dejavnosti (npr. Ekošola, Zdrava šola …).
  • Izdelati preverljiv, izmerljiv in multiplikativen model aktivnosti, ki bo sodelujočim zavodom nudil vsakoletne povratne informacije o njihovem ogljičnem odtisu, na podlagi katerega se bo zavod uvrstil v eno izmed treh kategorij ob upoštevanju izhodiščnega stanja v času vstopa v projekt.
  • Projekt v roku 2–3 let razširiti na večino slovenskih osnovnih šol, vrtcev in srednjih šol.
  • Projekt postopoma širiti mednarodno znotraj in izven EU držav, pri čemer bo Slovenija ostala regijski center in vodja projekta.
  • Aktivno vključevati ustanoviteljice (Združenje občin in mestnih občin Slovenije) ter zasebni sektor v iskanje dolgoročnih okolju prijaznih rešitev pri zmanjševanju ogljičnega odtisa sodelujočih zavodov (javno-zasebna partnerstva, razvoj in promocija novih produktov, ki se s pomočjo projekta promovirajo in dobijo reference).
  • Prizadevati si, da bo projekt brezogljičnih šol sestavni del promocije Slovenije v času predsedovanja Svetu Evrope.
  • Organizacija čistilne akcije, kot npr. “Očistimo Slovenijo” ali “Očistimo Evropo”.
(Skupno 341 obiskov, današnjih obiskov 1)