Skoči na glavno vsebino

Svet Zavoda Osnovne šole Dolenjske Toplice, s sedežem na Pionirski cesti 35, 8350 Dolenjske Toplice, na podlagi sklepov št. 4/11 in 5/11 sprejetih na 11. redni seji Sveta zavoda OŠ Dolenjske Toplice dne 7. 11. 2023 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23).

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo 18. 4. 2024. Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/z njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (overjena dokazila o: izobrazbi, pridobljenem nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju in potrdilo o nekaznovanosti  iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejši od 30 dni, potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejši od 30 dni).

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Pisne prijave z dokazili pošljite priporočeno s povratnico v 10 dneh po objavi razpisa na naslov:

Svet zavoda OŠ Dolenjske Toplice, Pionirska cesta 35, 8350 Dolenjske Toplice, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne odpiraj«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti tudi izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja.

Kandidat/ka, ki nima ravnateljskega izpita, si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu od začetka mandata.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Razpis najdete v Uradnem listu RS – št. 116/2023

Svet zavoda OŠ Dolenjske Toplice

Dostopnost